Обратно Заседание №35 на ПК по финанси и бюджет от 20.10.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 20.10.2020 г.,вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5802/2/14.10.2020 г. относно изменение на Решение № 351 на Столичния общински съвет, по Протокол № 18, т. 33 от дневния ред, по доклад № СОА20-ВК66-5802/16.07. 2020 г.

Малина Едрева и Георги Георгиев – общински съветници

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8456/13.10.2020 г. относно приемане на План за действие по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София

Николай Стойнев и Христиан Петров – общински съветници, Генчо Керезов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-3677/6/15.10.2020 г. относно отмяна на решение № 751 от 25.10. 2018 г. на СОС

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3502/1/15.10. 2020 г. относно финансиране със средства от СОПФ за закупуване на 15 бр. употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8532/15.10.2020 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2020 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8531/15.10.2020 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2020 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8019/2/14.10.2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на спортен обект – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3189 от 28.06. 2018 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1971.3367, с площ от 54 890 кв. м., заедно с изградените в имота три броя сгради, представляващ реална част от УПИ VIII – за спорт и озеленяване, кв. 149, м. в. з. „Драгалевци-стадиона“

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5199/30.06.2020 г. относно заплащане на дължимо обезщетение за ползване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-за спорт и озеленяване, кв. 149, м. „в.з. Драгалевци-стадиона“ одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС /АОС № 3189/28.06.2018 г./ от „ДИТ ГРУП“ АД въз основа на договор за гражданско дружество от 11.06.2009 г., сключен между "СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕВСКИ – ДРАГАЛЕВЦИ“ /ОСК/ и „ДИТ ГРУП“ АД, на основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,

Приложение № 1 към проекта за решение с вх. № СОА20-ВК66-5199/1/17.07. 20 г., нов проект за решение с вх. № СОА20-ВК66-5199/2/17.07. 2020 г.

Татяна Георгиева и Николай Стойнев – общински съветници, доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8336/09.10.2020 г. относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2019 г. и Проект на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2020 г.

Ирина Савина – зам. кмет на СО и Екатерина Йорданова – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ТД26-8945/13/28.09.2020 г. относно учредяване на право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроена сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-1457/11/28.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в училища, административната сграда на Район „Подуяне“ и други имоти на територията на района

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-10309/2/28.09.2020 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 199 от Закона за устройство на територията

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-10429/1/28.09.2020 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на сгради на допълващо застрояване н собственици на законно построена сграда, върху УПИ – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Панчарево“

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8576/07.07.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ, чрез прехвърляне право на собственост на общински имот, във връзка с проект за ИПР за нови УПИ XV-1074, 2719 „ЗА ЖС“, УПИ VI- „ЗА МАГ. И ОЗЕЛ.“, УПИ  VII-1035 и УПИ XII- 1040,1076, кв. 30, местност „в. з. Киноцентъра –I част“, район „Витоша“.

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Писмо вх. № СОА20-ВК66-7716/22.09.2020 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО, относно обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Столична община къч 30.06. 2020 г.

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща: Оздравителни планове от общински търговски дружества – лечебни заведения с вх. № СОА20-МЦ29-435/25.09.20 г.; СОА20-МЦ29-437/28.09.20 г.; СОА20-МЦ29-397/31.08. 20 г.;

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/485/31.12.19 г. относно кандидатстванена Столична община с проектно предложение „Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част“, гр. София по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., обяснителна записка вх. № СОА16-ПП00-13/557/16.10.2020 г.

Десислава Билева – зам. кмет на СО и Ирина Савина – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА20-ДИ05-2100/9/16.10. 2020 г. относно кандидатстване на Столична община за включване като асоцииран партньор в проектно предложение „Цялостна система за здравна адаптация към изменението на климата в градска среда – от ранно оповестяване до реорганизиране на градската територия“ по програма „ЛАЙФ“ на Европейския съюз

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доп. т. 3

Предложение вх. № СОА20-ВК66-8531/1/19.10. 2020 г. относно изменение и допълнение на доклад вх. № СОА20-ВК66-8531/15.10. 2020 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2020 г.

Карлос Контрера и Борислав Иванов – общински съветници от ПГ „Патриоти за София“

/водеща комисия/

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3323/2/19.10.2020 г. относно закупуване на медицинско оборудване – „Система за дозирано подаване на кислород“ за нуждите на „Втора многопрофилна болница за активно лечение София“ ЕАД, чрез целева субсидия

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/