Обратно Заседание №33 на ПК по финанси и бюджет от 06.10.2020 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 06.10.2020 г., вторник, от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-5619/5/01.10.2020 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да разходва собствени средства за реорганизация и модернизация на системата за видеонаблюдение на пазарна площадка „Димитър Петков“

Николай Стойнев и Георги Георгиев – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ДИ05-2457/2/01.10.20 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2020 г.

 

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 

/водеща комисия, докладът е разпределен само в ПКФБ/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4967/22.06.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

 

Методи Лалов, Михаил Паргов, Симеон Ставрев, Яна Тодоранова, Веселин Калановски, Иво Божков – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-264/2/17.09.2020 г. относно удължаване на гратисния период по договори за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXIX-София“ ЕООД

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова и д-р Веселин Милев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-262/2/23.09.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-93/2/17.09.2020 г.относно даване на съгласие на „Диагностично-консултативен центърXI-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив и определяне на нов гратисен период по договор за отпускане на заем от Столична община на лечебното заведение

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова и д-р Веселин Милев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7753/23.09.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център III– София“ ЕООД чрез непарична вноска

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-5578/1/23.09.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София“ ЕООД чрез непарична вноска

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-5482/1/23.09.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център V – София“ ЕООД чрез непарична вноска

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-7752/23.09.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8093/2/21.09.2020 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ чрез изменение на план за регулация, район „Панчарево“

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8065/5/29.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар, стоматологичен кабинет и лекарски кабинет за очни болести, находящи се в сградата на здравна служба с. Лозен, район „Панчарево“ за здравно обслужване на населението

 

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ТД26-6972/7/01.10. 2020 г. относно учредяване на допълнително право на строеж, във връзка с вътрешно преустройство на съществуващ самостоятелен обект в сграда, на собственика на законно построената сграда, върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Красна поляна“

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Писмо вх. № СОА20-ТД26-8358/01.09.10 г. от С. Монов – изп. директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, относно изпълнение на решение № 381 от 27.06. 2019 г. на СОС

/за сведение/

 1.  

Писмо вх. № СОА16-ГР94-2349/15/01.06.2020 г. от Цв. Милев, относно изграждане на територията на гр. Бенковски – район Сердика, отговор вх. № СОА16-ГР94-2349/16/09.06.2020 г.

 

 1.  

Представяне и утвърждаване на актуализирани вътрешни Правила за работа на ПК по финанси и бюджет, в съответствие с решение № 280 и Приложение № 1 по Протокол № 17/09.07.2020 г. на СОС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС

Георги Георгиев – председател на ПК по финанси и бюджет