Обратно Заседание №32 на ПК по финанси и бюджет от 23.09.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 23.09.2020 г., сряда, от 12,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4857/4/01.09.2020 г. относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Георги Георгиев, Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Карлос Контрера, Стефан Марков, Диана Тонова, Иван Таков – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ДИ05-2457/28.08.20 г. относно приемане на Годишен общински план за насърчаване на инвестициите и политиката в областта на инвестициите на СО за 2020 г., годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2020 – 2021 г. и утвърждаване на отчет за извършената работа по изпълнението на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол за 2019 г.

Николай Стойнев – общински съветник

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-7574/16.09.2020 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2019г. на „Чистота Искър“ ЕАД

 

Николай Стойнев, Лорита Радева, д-р Георги Георгиев  – общински съветници, Десислава Билева и д-р Дончо Барбалов – зам. кметове на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-147/1/09.04.2020 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична“ болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД дазакуписъс собствени средства дълготраен материален актив

 

Д-р Антон Койчев, Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-284/2/17.09.20 г. относно даване на съгласие „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

 

Д-р Антон Койчев, Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-384/2/17.09.2020 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

 

Д-р Антон Койчев, Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1600/4/16.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения, в сграда с идентификатор 68134.202.1.2 – Акт за частна общинска собственост № 1821 от 27.01.2019 г. и идентификатор 68134.202.1.3 – Акт за частна общинска собственост № 1822 от 29.01.2019 г., намиращ се на ул. „Дамян Груев“ № 8а.

 

Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-7571/16.09.2020 г. относно участие с проект „Иновативен градски транспорт“ по /Покана 5/ с приоритет Подобряване качеството на въздуха по програма „Новаторски дейности в областта на устойчивото градско развитие“ от проектите на UIA (Urban innovative action)

 

Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-8676/1/16.09.20 г. даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване „Метрополитен“ ЕАД върху търговски обекти, разположени в метростанциите от Трета линия на Софийското метро

 

Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7245/08.09.2020 г. относно заемообразно отпускане на средства за разходи по Проект № BG05M9OP001-2. 004-0047-C03 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“, процедура  BG05M9OP001-2. 004 „Услуги за ранно детско развитие“, Оперативна програма „Развитие човешките ресурси“ 2014-2020.

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8093/30.06.2020 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ чрез изменение на план за регулация, район „Панчарево“

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК08-14161/152/21.09.2020 г.  относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на ремонтни дейности в общински обекти – училища и детски градини през 2020 година

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/