Обратно Заседание №31 на ПК по финанси и бюджет от 15.09.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 15.09.2020 г., вторник, от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-7007/28.08.20 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД с непарична вноска, представляваща право на собственост върху недвижим имоти в район „Младост“ – СО и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството, във връзка с процедура по прилагане на план за регулация за прилежащите улици на УПИ II- 9997, 9998, 9999, кв.32-А, м. „Бул. Александър Малинов“, район „Младост“ – СО.

Силвия Христова, Николай Стойнев

Лорита Радева

Милка Христова

Ботьо Ботев

Стефан Марков

Карлос Контрера – общински съветници

Арх. Здравко Здравков

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2927/09.04.2020 г. относно преобразуване на общински дружества „Пазари Юг“ ЕАД, „Пазари Север“ ЕАД, „Пазари Запад“ ЕАД, „Пазари Изток“ ЕАД и „Пазари Възраждане“ ЕАД.

Борис Бонев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-3059/1/23.04.20 г. относно продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА20-ВК08-3059/6/17.07.20 г.

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-12325/12/08.04.20 г. относно процедура за продажба по реда а чл. 35, ал. 3 от ЗОС на 8 % идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.106.77, целият с площ от 517 кв.м. съставляващ УПИ XII – 77, кв. 556, м. „Центъра – Зона“ А-юг, находящ се в гр. София, район Средец, ул. Шипка“ № 42, придружен с изготвена нова пазарна оценка, с вх. № СОА18-ВК08-12325/18/17.07.20 г.

Трайчо Трайков – кмет на район Средец

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-1988/1/23.04.20 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.3441, попадащ в ул. „Нелсън Мандела“, както и в безименна улица, собственост на физически лица, придружен с изготвена нова пазарна оценка, с вх. № СОА20-ВК08-1988/7/17.07.20 г.

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8925/1/26.08.20 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.2287, попадащ в ул. „Флора Кънева“, собственост на физически лица

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-3290/6/18.05.2020 г., относно прилагане на процедура по чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА19-ВК08-3290/10/17.07.20 г.

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-7509/3/29.07.20 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.4092.3345, попадащ в улица с о.т. 626 - о.т. 628Б,     м. бул. „Копенхаген“, собственост на физически лица

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2308/7/26.08.20 г. относно промяна в характера на собственост на недвижим имот – от публична в частна общинска собственост, процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с проект ПУП – ИПР и сключване на предварителен и окончателен договори за прехвърляне на собственост от страна на Столична община, учредяване на вещно право на преминаване върху недвижими имоти и прилагане на улична регулация, предвидена по действащ подробен устройствен план на м. „Младост 4“, чрез безвъзмездно придобиване от Столична община на частни имоти на територията на район „Младост“.

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-646/11/15.07.20 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице, чрез продажба на общинската част, представляваща 157/757 идеални части от поземлен имот с идентификатор 11884.5964.113, с. Войняговци, район Нови Искър

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-6235/1/20.07.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, на имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част – помещение с площ 14,20 кв.м., заедно с 4,85 кв.м., припадащи се към него идеални части от общите части на сградата, разположено на втория етаж в триетажна административна сграда, с. Чепинци, район Нови Искър, за срок от пет години, за осъществяване на здравна дейност /стоматологичен кабинет/

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8778/1/30.07.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект за търговска дейност с идентификатор 00357.5348.1265.7.5 по КККР на Нови Искър, находящ се в гр. Нови Искър, кв. Курило

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-13019/7/17.08.20 г. относно определяне на оценка за ПИ с идентификатор 57011.5983.164 с предоставено право на ползване по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-3867/2/14.05.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на план за регулация и обхвата на УПИ I-1260-за ЖС, кв. 24, местност в.з. „Киноцентър-II част“ по плана на гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.1978.1260 по КККР, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА20-ВК08-3867/8/17.07.20 г. и данъчни оценки с вх. № СОА20-ВК08-3867/9/25.07.20 г.

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-7506/1/15.07.20 г. относно продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1930.344 – частна общинска собственост, съставляващи урегулиран поземлен имот III – 344, кв. 198, м. „Павлово – Бъкстон“, район Витоша на собственика на законно построена върху него сграда

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-5345/7/15.07.20 г. относно прехвърляне правото на собственост върху 54,43 % идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.1930.345 – частна общинска собственост, кв. 198, м. „Павлово – Бъкстон“ ,бул. „Ал. Пушкин“ № 22, на собственика на законно построена върху него сграда, придружен с писмо вх. № СОА19-ВК08-5345/10/26.08.20 г. с изготвена данъчна оценка на поземления имот

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-10841/4/15.07.20 г. относно процедура по § 8 , ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-9190/3/29.07.20 г. относно предложение за изкупуване  от Столична община по реда на чл. 34, ал. 2 от ЗОС, на ПИ с идентификатор № 68134.1935.2240 с площ 416 кв. м - частна собственост, попадащ целия в улична регулация, като част от улица „Иван Багрянов“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-7262/1/15.07.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за охраняеми автопаркинги на два поземлени имота – частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Надежда – I част“

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-5975/2/15.07.20 г. относно прилагане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8683/1/26.08.20 г. относно Провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията и последващо учредяване на право на строеж върху общинската част от новообразувания УПИ, находящ се на територията на район „Надежда“, срещу обезщетение чрез предоставяне в собственост на Столична община на равностойни самостоятелни обекти

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-9275/1/26.08.20 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-9006/1/26.08.20 г. относно провеждане на процедура по реда на ЗУТ

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8369/2/26.08.20 г. относно учредяване право на строеж върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Надежда“, срещу обезщетение с равностойни самостоятелни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-7281/1/15.07.20 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж с площ от 68,65 кв. м. върху поземлен имот с идентификатор 68134.4361.529, съставляващ УПИ VI-отреден за ТП и озеленяване, кв. 11, местност „жк Люлин – 5-ти микрорайон“, СО – район „Люлин“, за пристрояване на съществуваща сграда – клубно помещение в трафопост, собственост на „РИВА 6“ ЕООД

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8004/1/26.08.20 г. относно процедура за прилагане план за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 41 по Протокол № 32 ат 10.12.2001 на Столичен общински съвет и ИПРЗ за кв. 19, м. „жк Люлин 6-ти м. р-н“, одобрен със Заповед № РД-09-50-517/08.12.2008 г. на Главния архитект на Столична община

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-7997/1/26.08.20 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж с площ от 24,77 кв. м върху поземлен имот с идентификатор 68134.4361.533, съставляващ УПИ  I-отреден за ЖС, ТП и обществено обслужване, кв. 7, местност „жк „Люлин – 4-ти микрорайон“, СО – район „Люлин“, за надстрояване на съществуващ самостоятелен обект в сграда.

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-7180/1/15.07.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс, за отдаване под наем на реална част с площ 30 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 68134.1201.67, представляващ частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект и подробна схема № 35, одобрена от главния архитект на СО

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4568/1/15.07.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс, за отдаване под наем на реална част с площ 40 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 68134.1202.456, представляващ частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект и подробна схема № 17, одобрена от главния архитект на СО

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-7182/1/15.07.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс, за отдаване под наем на обособена част от имот в улична регулация, представляваща публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Илинден“, ул. „Пиротска“, върху която част е предвидено разполагането на преместваем обект за търговска дейност по индивидуален архитектурен проект и подробна схема № 38, одобрена от главния архитект на СО

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-6703/1/29.07.20 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ II - 1067, кв. 30 по действащия регулационен план на м. „Левски - зона Г“ ,одобрен с Решение №4 по Протокол №23/19.03.2001г. на СОС

Ева Митова – кмет на район „Подуяне“

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ГР94-435/15/29.07.20 г. относно искане за закупуване по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС на идеални части от поземлен имот  с  идентификатор 68134.1001.757, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Тунджа“ №33-37

Димитър Божилов – кмет на район „Триадица“

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-822/6/29.07.20 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП чрез сключване на окончателен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, касаещ ПИ № 68134.2821.815, попадащ в УПИ II- 815 и УПИ III-за малко предприятие, кв. 5, м. „кв. НПЗ Орион и съседни жилищни територии“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-439/1/12.03.2020 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена в имота сграда, находяща се на ул. „Мургаш“, м. „в.з. Мало Бучино“ – II част“, район „Овча купел“, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх.№СОА20-ВК08-439/7/25.08.2020 г.

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“