Обратно Заседание №30 на ПК по финанси и бюджет от 10.09.2020 г.


Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 10.09.2020 г., четвъртък, от 9,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

 Доклад вх.№ СОА20-ВК66-6831/20.08.2020 г. относно приемане на годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2019 г.

 

Отчет вх. № СОА20-ВК66-7039/28.08.2020 г. от Йорданка Фандъкова – кмет на СО, относно дейността по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г. и изпълнение на програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г. /за сведение/  

 

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

/водеща комисия/

  1.  

 Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5890/20.07.2020 г. относно промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2020 г.

Д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

  1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7130/02.09.2020 г. относно частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Николай Стойнев и д-р Георги Георгиев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/ водеща комисия/

  1.  

 Доклад вх.№СОА19-ВК66-8574/3/03.09.2020 г. относно участие на Столична община в европейски проект „Подобряване на иновативните възможности за съвместно възстановяване на местните райони“  (AGORA – Advancing innovative cogeneration Options for Revitalising local Areas) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ (2014-2020) на Европейския съюз.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

/водеща комисия /

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-8499/1/09.09.20 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Метрополитен“ ЕАД

Йорданка Фандъкова – кмет на СО