Обратно Извънредно заседание №28 на ПК по финанси и бюджет от 22.07.2020 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 22.07.2020 г., сряда, от 12,45 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

     1

2

3

  1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-8284/02.07.2020 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи (ниви) – частна общинска собственост находящи се в землищата на район „Кремиковци“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

  1.  

Повторно разглеждане на Доклад вх. № СОА20-ВК66-5784/16.07.2020 г. относно даване на разрешение за изразходване на средства в размер до 50 000 лв. без ДДС за обследване на възможностите за възстановяване на Княжевския лифт в рамките на съществуващите лифтови станции и съществуващите фундаменти на стълбовете

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

  • Протокол № 28 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 22.07.2020 г.