Обратно Заседание №27 на ПК по финанси и бюджет от 21.07.2020 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 21.07.2020 г., вторник, от 13,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4729/1/23.06.2020 г. относно промяна на наименованието на Общинско предприятие „Софпроект-Общ градоустройствен план“ и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Софияплан“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5394/06.07.2020 г. относно одобряване на Годишен отчет за изпълнение на Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД на 232.12.1999 г., в сила от 06.10.2000 г., за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община за 2019 г.

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5784/16.07.2020 г. относно даване на разрешение за изразходване на средства в размер до 50 000 лв. без ДДС за обследване на възможностите за възстановяване на Княжевския лифт в рамките на съществуващите лифтови станции и съществуващите фундаменти на стълбовете

 

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5802/16.07.2020 г. относно приемане на Насоки за кандидатстване на пилотна програма „Кризата като възможност“

Малина Едрева, Силвия Христова, Екатерина Йорданова, Ботьо Ботев, Иво Божков – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5807/16.07.2020 г. относно приемане годишните финансови отчети за 2019 г. на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителните съвети, разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2019 г., попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти

Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, Карлос Контрера, Прошко Прошков – общински съветници,д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5805/16.07.2020 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на търговските дружества със 100 % участие на Столична община в капитала

Николай Стойнев, д-р Антон Койчев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5809/16.07.2020 г. относно приемане годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2019 г. на общинските дружества в ликвидация

Николай Стойнев, д-р Антон Койчев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2011/04.03.2020 г. относно обособяване на пешеходна зона на пл. Света Неделя в карето, заключено между бул. „Витоша“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, пл. „Независимост“, ул. „Съборна“ и ул. „Позитано“

Борис Бонев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3289/27.04.2020 г. относно изменение на правилата за отпускане на допълнителни средства за общинските съветници

Борис Бонев, Владислав Панев и Иво Божков – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5198/30.06.2020 г. относно изготвяне на отчетен доклад за управлението на „Център за градска мобилност“ ЕАД, детайлните финансови резултати на дружеството в периода 2010-2019 г., както и за предприетите мерки за подобряване управлението на дружеството във връзка с констатациите на Одитен доклад № 1000200116/2017 г. на Сметната палата на РБ

Борис Бонев – общински съветник, член на ПКТТ при СОС

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6490/2/15.07. 2020 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД  за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 10.08.2020 г. редовно Общо събрание на акционерите

Николай Стойнев и д-р Георги Георгиев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5199/30.06.2020 г. относно заплащане на дължимо обезщетение за ползване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-за спорт и озеленяване, кв. 149, м. „в.з. Драгалевци-стадиона“ одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС /АОС № 3189/28.06.2018 г./ от „ДИТ ГРУП“ АД въз основа на договор за гражданско дружество от 11.06.2009 г., сключен между "СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕВСКИ – ДРАГАЛЕВЦИ“ /ОСК/ и „ДИТ ГРУП“ АД, на основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА

Татяна Георгиева и Николай Стойнев – общински съветници, доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-8938/1/16.07.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „ДКЦ XV-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

 

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев – общински съветник, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1559/2/15.07.2020 г. относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Културно наследство“ на Столична община за 2019 г. и утвърждаване на одобрените за финансиране сгради през 2020 г.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5710/14.07.2020 г. относно даване на съгласие за прехвърляне на средства във Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5264/01.07.2020 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА20ВК66-5514/09.07.2020 г. относно план на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2020 година

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-5052/8/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – публична общинска собственост, представляващ парк „Гео Милев“, попадащ по КККР в поземлен имот с идентификатор 68134.702.2051 на територията на Район „Слатина“ за поставяне на преместваеми обекти по план-схема, одобрена от Столичния общински съвет и главния архитект на СО

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6220/1/09.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица, чрез продажба на общинската част от поземления имот на съсобствениците

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-611/2/13.07.2020 г. относно доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИVI-330,331, кв. 10 по действащия регулационен план на НПЗ „Средец“

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5273/4/06.07.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 отЗУТ

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-5537/3/14.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Латин Колев“, кв. „Требич“, район Надежда

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7540/1/09.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3762/7/09.07.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, сключване на предварителен договор за проектни УПИ IX-7,1350 и УПИ II-1350,1351, кв. 27, М.Ж.К. „Връбница-2“, изключени от действащия регулационен план, одобрен с Решение №166 по Протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2022/4/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на две обособени части от реална част, представляващ частна общинска собственост от поземлен имот с идентификатор 65601.5479.475 за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от главния архитект на СО

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2174/3/14.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от десет години, на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Нови Искър“, за осъществяване на здравна дейност /лекарски и стоматологични кабинети/

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-745/3/10.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 68134.8360.538, с площ от 1025 кв. м., находящ се в кв. Ботунец, район „Кремиковци“ – за паркинг, за срок от 3/три/ години

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5191/1/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 3 години на сграда с идентификатор 68134.8270.933.1 със застроена площ от 153 кв. м. – частна общинска собственост, находящ се в кв. „Сеславци“, ул. „Мургаш“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5188/1/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 3 години на сграда с идентификатор 68134.8270.937.1 със застроена площ от 47 кв. м. – частна общинска собственост, находящ се в кв. „Сеславци“, ул. „Мургаш“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3548/4/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ сграда, находяща се на ул. „Стара планина“, район „Кремиковци“ – за склад, за срок от 3 /три/ години

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5837/1/08.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част с обща площ 28.93 кв. м., от самостоятелен обект за здравни и социални услуги с идентификатор 129150.7105.1047.2.1, разположен в сградата с идентификатор 129150.7105.1047.2, с. Железница, район „Панчарево“, за срок от 5 /пет/ години – за стоматологичен кабинет

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1609/3/06.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, находяща се в район „Панчарево“, село Плана, за срок от 10 /десет/ години

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5197/1/09.07.2020 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИIX-155, кв. 17, по действащ регулационен план на с. Долни, Пасарел, одобрен със Заповед № РД-09-34/09.03.1990 г. на Председателя на ИК на ОбНС „Панчарево“

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх.№ СОА17-ГР94-3843/5/09.07.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за изменение на ПУП-ИПР на територията на район „Панчарево“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост между Столична община и частни лица

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5573/10.07.2020 г. от Д. Вучев – общински съветник, относно отчет за приетите решения на редовно Общо събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД, проведено на 26 юни 2020 г.

/за сведение/

 1.  

Писмо вх. № СОА20-ТД26-5687/11.06.20 г. от изп. директор на „Софийски имоти“ ЕАД и № СОА20-ТД26-6152/26.06.20 г. от изп. директор на „Пазари Север“ ЕАД, относно решение № 136 по Протокол № 11/16.04.2020 г. на СОС

 

Доп. т. 1

Доклад вх.№СОА20-ВК08-7642/1/19.06.2020 г. относно придобиване от Столична община на части от имоти, собственост на физически и юридически лица, във връзка с влязло в сила Решение № 73 от 14.02.2019 г. на СОС, с което е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за продължение на бул. „Илиянци“ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента – бул. “Илиянци“ до съществуващ път между с. Кубратово, район „Нови Искър“ и кв. Бенковски, район „Сердика“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър и Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5900/20.07.2020 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД и даване мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 17.08. 2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите

Николай Стойнев и д-р Георги Георгиев – общински съветници

Доп. т. 3

Доклад вх.№СОА20-ВК08-8284/02.07.2020 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи (ниви) – частна общинска собственост находящи се в землищата на район „Кремиковци“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци