Обратно Заседание №25 на ПК по финанси и бюджет от 07.07.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 07.07.2020 г., вторник, от 13,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

     1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. относно приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските райони

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4227/02.06.2020 г. относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2020 – 2022 г.

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5179/30.06.2020 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2019 г., финансов отчет за дейността на организациите с нестопанска цел през 2019 г. на Асоциация за развитие на София, основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2020 г. , бюджет за 2020 г. и промени в управителните органи на АРС

Елен Герджиков – председател на СОС, Николай Стойнев, Малина Едрева, Милка Христова – общински съветници, доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4993/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4995/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността наОбщинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4997/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ГР94-1238/09.03.2020 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Становище вх. № СОА20-ТД26-5768/15.06.2020 г.

 

Тома Белев – общински съветник

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4667/12.06.2020 г. относно приемане на нова Наредба за организиране на ученическо столово хранене и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и отмяна на Глава четвърта КОНКУРСИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕи ПРИЛОЖЕНИЯ № 1, № 2, № 3 и № 4 от НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета от Столичен общински съвет

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2247/11.03.2020 г.от Владислав Панев – общински съветник, относно приемане на промени в правилата за диверсификация /деконцентрация/ на паричните ресурси със 100 % участие на Столична община в капитала, приети с Решение № 31 на Столичния общински съвет от 25.01. 2018 г.

Становище вх. № СОА20-ВК66-2247/2/14.04.2020 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Владислав Панев – общински съветник

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5199/30.06.2020 г. относно заплащане на дължимо обезщетение за ползване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-за спорт и озеленяване, кв. 149, м. „в.з. Драгалевци-стадиона“ одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС /АОС № 3189/28.06.2018 г./ от „ДИТ ГРУП“ АД въз основа на договор за гражданско дружество от 11.06.2009 г., сключен между "СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕВСКИ – ДРАГАЛЕВЦИ“ /ОСК/ и „ДИТ ГРУП“ АД, на основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА

Татяна Георгиева и Николай Стойнев – общински съветници, доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6273/1/02.07.20 г.относно даване на съгласие „Топлофикация- София“ ЕАД да сключи Договор за банков кредит за оборотни средства с цел възстановяване/прихващане на суми по изравнителни сметки на клиенти, вследствие на нормативни промени, и учредяване на обезпечения

Николай Стойнев, Прошко Прошков, Карлос Контрера, д-р Георги Георгиев – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6273/2/02.07.20 г. относно утвърждаване на актуализиран Бизнес-план на „Топлофикация – София“ ЕАД за 2020 година

Николай Стойнев, Прошко Прошко, д-р Георги Георгиев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6022/2/02.07.2020 г. относно даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи Договор за банков кредит за финансиране разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача

 

Николай Стойнев, Карлос Контрера, д-р Георги Георгиев – общински съветници

 

 1.  

Доклад в № СОА20-ВК66-4789/17.06.2020 г. относно Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2020 – 2022 година

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ПП00-2/36/30.06.2020 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем,, съгласно т. 24, б. „б“ от ДДС № 01/26.01.2015 г. по проект „Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие“ (Walk the Global Walk), финансиран по Програма Europe Aid на Европейската комисия

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4977/22.06.2020 г.относно определяне начина на разпределение на предоставените средства за компенсиране на намаленитеприходи при обществен пътнически превоз на ветерани от войните

 

Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5297/02.07.2020 г. относно споразумение между „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и „Европейски банка за възстановяване и развитие“ за отлагане на срока на плащане на дължимата за месец юни 2020 г. главница по договор за заем от 15.10. 2018 г. до 15.06.2022 г. и дължимата на месец декември по договор за заем от 15.10. 2018 г. до 15.12. 2022 г.

Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО, Зафир Зарков и Димитър Вучев – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ДИ02-2/3/05.06.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ДИ02-6/4/05.06.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ДИ02-56/10/05.06.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ДИ02-22/3/05.06.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ДИ02-31/4/18.06.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-9436/9/09.06.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-2731/6/24.03.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ VI-105,120,1401,557, кв. 13, м. ж.к. „Овча купел-2“, придружен с допълнителна информация с вх. № СОА19-ВК08-2731/13/20.06.2020 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2640/3/12.03.2020 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА20-ВК08-2640/7/27.06.2020 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2641/1/12.03.2020 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА20-ВК08-2641/5/27.06.2020 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-4736/2/20.06.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.1932.2241, попадащ в улица, кв. 11, м. „Манастирски ливади – Запад“, собственост на физически лица

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-5005/1/20.06.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на плана за регулация за местност „жк Люлин – II-ри м. р-н“, създаване на нов УПИ X-34, кв. 23б

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2953/1/20.06.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот в улична регулация – тротоар, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на район "Панчарево“, село Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, върху която част е предвидено разполагането на преместваем обект за търговска дейност по индивидуален архитектурен проект и одобрена схема от главния арахитект на СО, както и издадена от него заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в схемата

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-10076/5/20.06.2020 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП към УПИ IV -2409, 2427, 2283, 2284, кв. 79, местност ж.к. Надежда 3“, район Надежда

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 1.  

Писмо вх. № СОА20-П055-6/2/23.06.20 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно предложение от „Демократична България-Обединение“ за дарение на софтуер vote.sf pd за провеждане на гласувания, анкети и допитвания

Демократична България-Обединение“

 1.  

Писмо вх. № СОА20-ТД26-4665/12.05.2020 г. относно даване на съгласие на „Лозана“ ЕАД за отпускане на безлихвен кредит по предстоящата мярка за финансиране на фирми

Юли Андреев – изпълнителен директор на „Лозана“ ЕАД

 

 1.  

Информация да постъпила поща:

отчети от контрольори и управители на общински търговски дружества за първо тримесечие на 2020 година: СОА20-МЦ29-194/30.04.20 г.; СОА20-МЦ29-171/27.04.20 г.; СОА20-МЦ29-175/27.04.20 г.;СОА20-МЦ29-173/27.04.20г.;СОА20-ГР94-519/1/27.04.20 г.; № СОА20-МЦ29-187/30.04.20 г.; № СОА20-МЦ29-186/30.04.20 г.; № СОА20-МЦ29-181/29.04.20 г.; № СОА20-МЦ29-183/29.04.20 г.; № СОА20-МЦ29-179/29.04.20 г.; № СОА20-МЦ29-177/28.04.20 г.; № СФИ20-ТД26-117/31/27.04.20 г.; № СОА20-МЦ29-209/12.05.20 г.; № СОА19-МЦ29-2020/4/29.04.20 г.; № СОА20-МЦ29-204/05.05.20 г.; № СОА20-МЦ29-203/05.05.20 г.; № СОА20-МЦ29-201/05.05.20 г. ; № СОА20-МЦ29-188/30.04.20 г.;  № СОА20-МЦ29-195/30.04.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/40/05.05.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/46/13.05.20 г.; № СОА20-ГР94-2008/12.05.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/41/05.05.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/42/05.05.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/39/05.05.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/47/18.05.20 г.; № СФИ20-МЦ29-5/47/05.05.20 г.; № СОА19-МЦ29-196/3/29.04.20 г.; № СОА20-ТД26-4997/21.05.20 г.; № СОА19-ГР94-2127/4/12.05.20 г.; № СОА20-МЦ29-212/13.05.20 г.; № СОА20-ГР94-2436/1/15.06.20 г.;№ СОА20-ГР94-2436/29.05.20 г.; № СФИ20-ТД26-117/28/27.04.20 г.

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2756/3/03.06.2020 г. относно издаване на разрешително на „Венцислав Василев 2001“ ООД за водовземане от минерална вода чрез съществуващо съоръжение Каптиран естествен извор (КЕИ) „Тунела“ към находище на минерална вода „София-Панчарево“ – изключителна държавна собственост - № 81 по Приложение № 2 към чл. 14 на Закона за водите, предоставено от Столична община с Решение № 33/04.02.2011 на министъра околната среда и водите за безвъзмездно

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доп. т. 2

Доклад вх.№СОА19-ВК08-10242/4/12.06.2020 г. относно процедура за доброволно прилагане  на действащ ПУП за УПИ  XX- 563, 564- „за бензиностанция“, кв. 21, м. „Илиянци“, район „Надежда“, Столична община

Димитър Димов – кмет на район Надежда