Обратно Заседание №23 на ПК по финанси и бюджет от 23.06.2020 г.


Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 23.06.2020 г., вторник, от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

    1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2075/05.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Силвия Христова, Ботьо Ботев, Милка Христова, Диана Тонова, Карлос Контрера, Борислав Иванов, Борис Бонев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3663/12.05.20 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Силвия Христова, Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Георги Георгиев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4829/18.06.20 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти „ ЕАД с непарична вноска, представляваща право на собственост върху недвижим имот, предназначен за обединено детско заведение, както и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Малина Едрева, Николай Стойнев и Георги Георгиев – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4669/12.06.2020 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ VII-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

 

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4332/04.06.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „ДКЦ V- София“ ЕООД, чрез непарична вноска.

 

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-19/2/04.06.2020 г. относно даване на съгласие „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – хардуер и софтуер за надграждане на ехографски апарат

 

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4852/18.06.2020 г. относно мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с последиците от извънредното положение в Република България

Карлос Контрера, Зафир Зарков и Калоян Паргов – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. относно приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските райони

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4227/02.06.2020 г. относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2020 – 2022 г.

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4732/15.06.2020 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове в гр. София

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4561/10.06.2020 г. относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2021 г.

 

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4314/04.06.2020 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект № BG16M1OP002-5.003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез промяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 

Десислава Билева – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-УЗ21-37/1/09.06.20 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество между Столична община и Военна академия „Георги Стойков Раковски“ , за предоставяне на парково пространство за обществено ползване

Десислава Билева – зам. кмет на СО и доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ПП00-5/12/08.06.2020 г. относно участие на Столична община във II-ра фаза на европейски проект „Достъп до култура за всички граждани“ (ACCESS to Culture for all Citizens), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз

 

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-6828/5/08.04.20 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 46721.3851.326, за който е отреден УПИ VI-сис, кв. 18 по регулационния план на местност „с. Мало Бучино“, район Овча купел, на собственика на законно построена върху имота сграда, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА19-ВК08-6828/7/18.06.20 г.

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-8145/3/12.03.2020 г.относно прехвърляне правото на собственост върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ V-158,кв.14, м.в.з. „Беликата“, с. „Панчарево“, на собственика на законно построена върху него сграда, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА19-ВК08-8145/8/18.06.2020 г.

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4860/18.06.20 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по договор за финансиране от Министерство на здравеопазването на допълнителни трудови възнаграждения на здравните медиатори

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-256/1/22.06.20 г. относно даване съгласие на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО