Обратно Заседание №16 на ПК по финанси и бюджет от 28.04.2020 г.


Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

финанси и бюджет, което ще се проведе на 28.04.2020 г., вторник, от 13,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2694/31.03.20 г. относно  одобрение на Годишен отчет за 2019 година за изпълнението на „Програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г.“ , намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10 и „Програма за допълнение на програмата за управление  на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г., намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10 по показатели ФП42,5 и ПАВ“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-8927/1/05.03.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-8937/3/04.03.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-2151/09.03.2020 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ XVI-София“ ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-МЦ29-583/1/04.03.2020 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ XXIX-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев и Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-МЦ29-553/2/04.03.2020 г. относно даване на съгласие „ДКЦ XXV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, Милка Христова и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2141/09.03.20 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2020 година

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ДИ02-36/6/24.02.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ДИ02-19/5/24.02.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-68/10/24.02.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-672/1/16.03.20 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот – реална част с площ от 482 кв.м., попадаща в улична регулация на улица „Филип Кутев“, между квартали 2 и 33, м. „Витоша – ВЕЦ – Симеоново“, собственост на физическо лице

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2640/3/12.03.20 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2641/1/12.03.20 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-2163/3/12.03.20 г. относно прилагане на процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-3422/10/12.03.20 г. относно продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, на собственика на  самостоятелен обект в построена в имота сграда

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ВК08-2438/4/12.03.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на плана за регулация за квартал 2, местност „в.з. Косанин дол“, с. Бистрица – в частта му за УПИ XXXVIII-399

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-8145/3/12.03.2020 г. относно прехвърляне правото на собственост върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ V-158,  кв.14, м.в.з. „Беликата“, с. „Панчарево“, на собственика на законно построена върху него сграда

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-1721/1/08.04.20 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ III-302, кв. 20, местност с. Железница

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК08-8804/8/12.03.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на териториятаза УПИ III-302, кв. 46, местност кв. Вердикал

 

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-2218/10/04.03.20 г. относно изменение на Решение № 335 по Протокол № 76 от 30.05.2019 г. на Столичен общински съвет

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2032/1/12.03.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на плана за регулация за квартал 14а, местност „Модерно предградие III-та част“

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-991/1/12.03.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на плана за регулация за кв. 42, м. „ж.к. Люлин-3 м.р-н“ – в частта му за УПИ I-261,262,369

 

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-439/1/12.03.20 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена в имота сграда, находяща се на ул. „Мургаш“, местност „в.з. Мало Бучино – II част“, район „Овча купел“

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-2731/6/24.03.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ VI-105,120,1401,557, кв. 13, м. ж.к. „Овча купел-2“

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-1947/1/08.04.20 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ XII-591, кв. 13, местност в.з. „Горна баня-разширение“ на кв. Горна баня“ по плана на гр. София

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-6828/5/08.04.20 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 46721.3851.326, за който е отреден УПИ VI-сис, кв. 18 по регулационния план на местност „с. Мало Бучино“, район Овча купел, на собственика на законно построена върху имота сграда

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-1241/1/10.03.20 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21662.4821.1276, съставляващ УПИ XXII-1167 – „за жилищно строителство“, кв. 31а, с. Доброславци, район Нови Искър

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-16017/4/25.02.20 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ помещение, разположено на първи етаж в сградата на 170-то СУ „Васил Левски“, находящо се в гр. Нови Искър, кв. „Курило“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-13200/1/04.03.20 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VI-653, кв. 50 по действащия регулационен план на с. Доброславци, одобрен със Заповед № РД-16-52/22.02.1991 г. на Председателя на Вр Ик на ОбНС, ЧИРП, одобрено със Заповед № РД-16-288/22.07.1996 г., на кмета на р-н „Нови Искър“ и ЧИРП, одобрено със Заповед № РД-09-205/16.07.1997 г., на кмета на р-н „Нови Искър“.

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-809/3/10.03.20 г. относно провеждане на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения /кабинети/ в общински нежилищен имот, находящ се в кв. Враждебна, ул. „280ма“ – публична общинска собственост, със срок от 3 /три/ години

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-15438/1/08.04.20 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за изграждане на бетонов комплектен трансформаторен пост/БКТП/ със застроена площ от 7,68 кв.м. и сервитутна зона с площ от 26,40 кв. м. в общински имот – публична общинска собственост с площ от 887 кв. м. , представляващ ПИ с идентификатор 68134.8504.13 кв., Челопечене, СО – район „Кремиковци“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-16778/3/04.03.20 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-3813/1/08.04.20 г.относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за изграждане на трансформаторен пост – тип КТП с площ от 7,20 кв. м. и сервитутна зона за КТП от 16,20 кв. м. в общински имот

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-12325/12/08.04.20 г. относно процедура за продажба по реда а чл. 35, ал. 3 от ЗОС на 8 % идеални части от поземлен имот с идентификатор68134.106.77, целият с площ от 517 квм.м. съставляващ УПИ XII – 77, кв. 556, м. „Центъра – Зона“ А-юг, находящ се в гр. София, район Средец, ул. Шипка“ № 42

Трайчо Трайков – кмет на район Средец

 1.  

Доклад, вх. № СОА18-ТД26-6634/10/13.02.2020 г, относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с процедура за изменениена ПУП за кв. 21, м. „Младост- Център“, чрез образуване на УПИ ІІ- 402 „за офиси, „пг и коо“, придружен с писмо вх. № СОА18-ТД26-6634/12/09.03.20 г. с нов коригиран проект за решение, заедно с копие от наличните документи в районната администрация

 

Арх. Стефан Стефанов – кмет на район Младост

/отложен от заседанието на комисията на 10.03.20 г./

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3190/23.04.20 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

/водеща комисия/

Доп. т. 2

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3164/22.04.2020 г. относно финансиране на лечебни заведения за болнична помощ еднолични акционерни дружества със 100 процента общинско участие в капитала за медицински дейности за лечение и наблюдение на COVID-19

 

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 3

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3183/23.04.2020 г. относно осигуряване на средства за комуникационна платформа на Столична община и Столичен общински съвет, създадена с решение № 549/26.07.2018 г. на СОС

 

Малина Едрева, Карлос Контрера, Калоян Паргов – общински съветници

/водеща комисия/

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3218/24.04.20 г. относно Програма на Столична община за скринингово с „Бърз текст“ за COVID -19 на служители на Столична община с повишен риск от заразяване поради естеството на работа и контакти на лицата с положителен резултат

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО