Обратно Заседание № 110 на ПК по финанси и бюджет от 22.11.2022 г.

 

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  22.11. 2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

   1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ДИ05-3287/1/07.11.22 г. относно Приемане на решение за създаване на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“  в съответствие със Заповед № РД01-1915/06.10.2022 г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за  социално подпомагане

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-2772/3/09.11.2022 г. относно приемане на решение за създаване на нова социална услуга в общността – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет лица, употребяващи психоактивни вещества и/или алкохол)“ в съответствие със Заповед № РД01-1913/05.10.2022 г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за  социално подпомагане

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12341/19.10.2022 г. относно изменение на Решение № 689 от 26.10.2017г. на Столичния общински съвет и определяне директорите на общинските детски ясли, като третостепенни разпоредители с бюджет на Столична община към дирекция „Здравеопазване“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-13908/17.11.22 г. относно отпускане на средства за ремонт и поддръжка на храмове на територията на гр. София

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ТД26-9439/6/17.11.22 г. относно изграждане на обекти от „Софийска вода“ АД  съгласно чл.2.3 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД

 Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-48/6/10.11.22 г. относно увеличаване капитала на „Втора Многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО16921

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-8584/4/17.11.22 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи Четвърто допълнително споразумение към Договора за концесия във връзка с доставка на водоснабдителни и канализационни услуги на Столична община, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД на 23.12.1999 г., в сила от 06.10.2000 г., изменен с Първо, Второ и Трето допълнително споразумение от 23.03.2018 г.

Прошко Прошков, Николай Стойнев, Пеню Пенев -  общински съветници

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ТД26-11086/1/20.10.22 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения, придружен със становище вх. № СФИ22-ВК66-456/08.11.22 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО, становище вх. № СОА22-ТД26-11086/4/18.11.22 г.

Карлос Контрера и Христиан Петров  – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-13491/09.11.22 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен електротранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения, придружен със становище вх. № СОА22-ВК66-13491/1/18.11.22 г. от Д. Барбалов - зам. кмет на СО

Карлос Контрера, Зафир Зарков и Христиан Петров  – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13923/17.11.2022 г. относно допускане на предварително изпълнение на Решение № 861 на Столичния общински съвет, по Протокол № 65, т. 24 от дневния ред, от 10.11.2022 г. за обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ години, до прилагането на ПУП, чрез реализирането на предвидените в него мероприятия, но не повече от 10 /десет/ години, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4356.153 (шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка едно пет три), с площ 2438 кв.м. (две хиляди четиристотин тридесет и осем) - по КККР одобрени със заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор па АГКК, попадащ в УПИ III - „за озеленяване“, кв.82Б - съгласно частичен регулационен план на м. „бул. Сливница“, одобрен със заповед № РД-09-50-454/12.09.1996 г. на Гл. архитект на София, актуват с Акт за публична общинска собственост № 10079/20.02.2020 г.

Карлос Контрера – общински съветник и Милко Младенов – кмет на район Люлин

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-4073/5/15.11.2022 г. относно приемане на програми за изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 – 2030 г. „София спортува“ и план за действие, съгласно Решение № 309 по Протокол № 55 от 12.05.22 г. на Столичния общински съвет, на основание доклад рег. № СОА22-ВК66-4073/21.04.22 г.

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО, Анатоли Илиев, Диян Стаматов, Анна Стойкова, Иван Пешев, Владимир Митов – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ТД26-14096/2/03.11.22 г. относно приемане на парично дарение, с цел обезпечаване на отчуждително производство по реда на Глава III от Закона за общинската собственост

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-НЦ62-695/3/27.09.22 г. относно отсрочване и разсрочване на публични общински вземания за местен Данък върху недвижимите имоти в размер над 100 000 лв. за срок над една година и за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ, ЕИК 000690918, на основание чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-12626/25.10.22 г. относно допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2022/2023 г. в общинските училища на територията на Столична община

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13728/14.11.2022 г. относно провеждане на тръжна процедура за продажба на движими вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности при ремонт на съоръженията за публично осветление на територията на Столична община

Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО

 

 

16. Доклад с вх. № СОА22-ВК66-13957/18.11.22г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО за разплащане на разходи по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова РД-02-29-224/19.08.2019 г. сключен м/у СО И МРРБ за проект СВ007.2.11.204 " Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш", по програма за ТГС Интеррег - ИПП България - Сърбия Ангел Джоргов - зам. кмет на СО

17.

Доклад вх. № СОА21-ВК08-1673/8/02.11.22 г. относно отмяна на решение № 510/23.07.2021 година по протокол № 36 на Столичен общински съвет, с което е дадено съгласие за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 

18.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15005/2/24.10.22 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на части от недвижими имоти - частна общинска собственост, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, с предназначение: за пощенски услуги, находящи се в с. Кътина, пл. „Площада“ № 1, с. Подгумер, ул. „Стара планина“ № 39, с. Локорско, ул. „Димитър Тошков“ № 23 район „Нови Искър“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 

19.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1696/7/02.11.2022 г. относно отмяна на Решение № 378 по Протокол № 56, т.40 от 26.05.2022 година  на Столичен общински съвет, с което е дадено съгласие  за  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години,  на част от имот-частна общинска собственост, находящ се в кв. Курило, гр. Нови Искър, за поставяне на преместваем търговски обект (павилион), съгласно одобрена схема от главния  архитект на Столична община

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 

20.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15491/2/01.11.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от недвижим имот -  публична общинска собственост, находящ се в административна сграда- кметство с. Световрачене

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

21.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16182/1/10.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, предназначени за организиране на ученическото столово хранене в училищата на територията на район „Кремиковци“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

22.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14144/2/02.11.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал.2, т.1 от ПР на Закона за устройство на територията

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

23.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-14827/1/27.10.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от общински нежилищен имот -  публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Младост ”, кв. ,,Горубляне“, ул. ,,Витоша“ № 2.

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 

24.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-12833/2/25.10.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем реална част от имот, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”, с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 40.

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

25.

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15266/5/25.10.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлени имоти, представляващи частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница ”, ул. „Адам Мицкевич“ №19а

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

26.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9312/1/28.10.22 г. относно отдаване под наем на “Български пощи” ЕАД за извършване на универсална пощенска услуга, без провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда

Делян Георгиев – кмет на район Изгрев

 

27.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11822/4/02.11.2022 г. относно предложение за  сключване на договор чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с производство по изменение на действащ ПУП  - ИПРЗ  и определяне квоти на съсобственост в новообразуван урегулиран поземлен имот, находящ се на територията на район "Надежда"

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 

28.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-14793/1/04.11.22 г. относно процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на помещения – частна общинска собственост, на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, за разполагане на електронни съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа инфраструктура

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

29.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13468/2/02.11.2022 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с одобряване на ПУП-ИПР за УПИ І-15, кв.117а, местност ,,бул.,,Сливница" - Люлин 10 мр"

Милко Младенов – кмет на район Люлин

30.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14743/1/02.11.2022 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, на основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

31.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10934/1/19.07.22 г. относно процедура по чл.17, ал.3 от ЗУТ,  във връзка с одобряване на ПУП-ИПРЗ,  ПРЗ, ИПУР и ПУР за ПИ с идентификатори 44063.6213.117; 44063.6213.119; 44063.6213.122; 44063.6213.133; 44063.6213.143; 44063.6213.153; 44063.6213.157; 44063.6213.160; 44063.6213.163; 44063.6213.276; 44063.300; 44063.6213.301; 44063.6213.302; 44063.6213.303; 44063.6213.304, за създаване на нови УПИ I-133, 153, 119, 300, 302, 143, 301, 122, 303, 228, 231, 243, 246 „За жилищно строителство, трафопост, ТИ, спорт, допълващи дейности и ПГ в кв.12, УПИ V-303-за ЖС от кв.12   и улична регулация, местност „Орлова круша“, с.Лозен, район „Панчарево“, придружен с:

 • писмо вх. № СОА22-ВК08-10934/6/01.11.22 г.
 • Писмо вх. № СОА22-ВК08-10934/7/08.11.22 г. с приложена нова актуална пазарна оценка и нов проект за решение;
 • Становище вх. № СОА22-ВК08-10934/9/17.11.22 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО
Николай Гюров – кмет на район Панчарево

32.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16921/16.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на помещение, представляващо частна общинска собственост, находящо се на адрес: гр. София, ж. к. „Стрелбище“,  ул. „Костенски водопад“ № 25 на територията на Район „Триадица“

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 

 

33.

Писмо вх. № СОА22-ТД26-14953/10.11.22 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 37023.501.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Китен, община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-94/21.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК

Димитър Шивачев – изпълнителен директор и Полина Витанова – председател на СД на „Софийски имоти“ ЕАД

34.

Писмо вх. № СОА21-ФИ17-59/17/07.11.22 г. относно предоставяне на одитен доклад на Сметна палата за 2021 г.

/за сведение/

35.

Информация за постъпила поща:

Оздравителен план с вх. № СФИ22-МЦ29-34/1/26.10.22 г.;

Отчети с вх. № СОА22-ГР94-5612/02.11.22 г.; № СОА22-ТД26-14001/25.10.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-525/02.11.22 г.; № СФИ21-МЦ29-7/194/01.11.22 г.; № СОА22-ГР94-5443/25.10.22 г.; № СОА22-МЦ29-205/2/28.10.22 г.; № СОА22-МЦ29-210/2/31.10.22 г.; № СОА21-ТД26-1021/6/28.10.22 г.; № СОА22-ГР94-2267/4/28.10.22 г.; №  СОА17-ГР94-4953/34/28.10.22 г.; № СОА20-МЦ29-513/8/31.10.22 г.; № СОА22-МЦ29-510/1/28.10.22 г.; № СОА22-МЦ29-511/1/28.10.22 г.; № СОА22-МЦ29-513/28.10.22 г.; № СОА21-МЦ29-292/6/28.10.22 г.; № СОА22-МЦ29-512/28.10.22 г.; № СОА22-ТД26-14330/31.10.22 г.; № СОА17-ТД26-10917/50/27.10.22 г.; № СОА22-МЦ29-509/28.10.22 г.; № СОА22-МЦ29-520/01.11.22 г.; № СОА22-МЦ29-518/31.10.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/506/31.10.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/510/01.11.22 г.; № СОА21-ГР94-2435/7/01.11.22 г.; № СОА22-ГР94-2396/2/01.11.22 г.; № СОА22-МЦ29-43/3/31.10.22 г.; № СОА22-ТД26-5917/2/26.10.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/518/01.11.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/528/19.11.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/529/09.11.22 г.; № СОА22-ГР94-5759/10.11.22 г.; СОА22-ТД26-14421/01.11.22 г.; № СОА22-ТД26-14483/1/07.11.22 г.; СФИ22-ВК66-299/4/01.11.22 г.;

/за сведение/

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Писмо вх. № СОА22-ВК66-5437/6/15.11.22 г. относно Финансов договор за заем с Европейската инвестиционна банка за финансирането на нов компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ към Проект “Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“ (за изграждане и реновиране на тротоарна мрежа по райони) съгласно Решение № 395 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14354/30.09.2022 г. относно одобряване на план-схемa за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в ПИ с идентификатор 68134.1500.2359, част от УПИ I "за парк и дом на културата", кв.54, м. "ж.к. Дружба 1" и становище по доклада от Д. Барбалов, вх. № СФИ22-ВК66-436/01.11.2022 г.   

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-165//21.11.22 г. относно избиране на ликвидатор на „Медицински център 16 – София“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130327659, даване на съгласие за осребряване на имуществото, определяне на метод за нейното извършване и предприемане на действия по неговото заличаване от Търговския регистър  

Бойко Димитров, Стефан Марков, Николай Стойнев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 4

Доклад вх.№СОА22-ВК66-14126/21.11.2022 г. относно освобождаване на „Би Ес Джи Медиа“ ООД, „Момичетата от града“ ООД, „Пазари Юг“ ЕАД и „Пазари Север“ от задължението за плащане на местна такса по чл. 30, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Николай Стойнев, Татяна Георгиева и Стефан Марков – общински съветници

Протокол № 110 от заседание на ПК по финанси и бюджет от 22.11. 2022 г.

видеозапис на заседание № 110 от 22.11. 2022 г.