Обратно Заседание № 108 на ПК по финанси и бюджет от 08.11.2022 г.

 

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  08.11. 2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

   1

2

3

    1.

Доклад вх. № СОА22-ДИ05-2706/4/27.10.22 г. относно Приемане на решение за създаване на нова социална услуга в общността – „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет аутистичен спектър) в съответствие със Заповед № РД01-1477/15.08.2022 г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за  социално подпомагане

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

    2. Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13157/03.11.22 г. относно обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на недвижим имот, представлява поземлен имот с идентификатор 68134.4356.153, с площ 2438 кв.м. – по ККИР одобрени със заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ III – „За озеленяване “, кв. 82Б – съгласно частичен регулационен план на м. „бул. Сливница“,с цел ползването му като обществен паркинг за предоставяне на услугата „Паркирай и пътувай“ и предоставяне на паркоместа в режим на абонаментно платено паркиране Георги Георгиев – председател на СОС, Карлос Контрера – общински съветник, Милко Младенов – кмет на район Люлин
 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-12821/28.10.22 г. относно Пилотен проект " Хей ръчички"-  за подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрез осъществяване на мероприятия в Детски градини на територията на Столична община с цел приемане на глухите хора като равнопоставена част от обществото и постигане на естествено и пълноценно общуване

Анна Стойкова – общински съветник и Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-12711/27.10.2022 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2021 г.

Екатерина Йорданова, Борис Петров и Николай Николов – общински съветници

 1.  

Доклад вх .№ СОА22-ВК08-12559/2/27.10.2022 г. относно кандидатстване с проектно предложение с наименование: От град до град чрез бавна връзка“ (Town2lown slow connection. T2TSC) по втора покана за набиране на проектни предложения за финансиране по Програма „ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро- Средиземноморски басейн“ (Евро-МЕД) 2021 — 2027), („INTERREG Euro-MED“), съфинансирана от Европейския съюз

 

Екатерина Йорданова – общински съветник

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-12318/19.10.2022 г. относно предоговаряне на договор за финансов лизинг № А, 122/08.10.2018 г., сключен между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД и „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД и учредяване на особен залог

Карлос Контрера – общински съветник

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-488/2/03.11.22 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев, Ирина Йорданова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-13118/02.11.22 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII – София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-13186/03.11.22 г. относно даване на съгласие „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД да закупи, със собствени средства, дълготрайни материални активи – нови употребявани моторни превозни средства и специализирана техника

Николай Стойнев, Стефан Марков и Николай Велчев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-5100/3/15.07.22 г. относно даване на съгласие на „Метрополитен“ ЕАД да разходва собствени приходи за изпълнение на проект оптимизиране горивния процес на газовите котли в депото в кв. Обеля

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-КИ18-260/3/03.11.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на капиталов ремонт на част от сградите на Малък градски театър „Зад Канала“

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-12279/1/03.11. 22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на проект за изграждане на детска площадка и фитнес на открито в поземлен имот с идентификатор 68134.1608.7173, находящ се в кв. 29, м. „Малинова долина”, СО – район „Студентски“, гр. София“

 

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-13336/1/07.10.22 г. относно провеждане на процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ I-496,497А и УПИ II-497А от кв.22, село Кътина, район „Нови Искър“ и прекратяване на съсобственост

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7980/10/10.10.2022 г. относно довършване на процедура за прилагане на план за регулация за УПИ ХХI-1138 ,,за обществено обслужване", кв.13, м. ,,в. з. Киноцентър-III част-разширение"

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-13136/2/06.10.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Илинден ”, с административен адрес: ж.к. „Света Троица“, бл. 357, вх.  1

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-11855/1/10.10.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляващ частна общинска собственост, находящ се в бл. 525, вх.  А,  ж.к. „Връбница - I“, на територията на Район „Връбница ”

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13923/2/14.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район "Връбница"

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13467/3/10.10.2022 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с одобряване на ПУП-ИПР за УПИ ІІ-14, кв.117а, м. бул. Сливница" - Люлин 10 мр"

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6641/1/07.10.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Младост“, с административен адрес: гр. София, местност – ЖК „Младост 3“, ул. „Бъднина“ №1

Арх. Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18980/12/06.10.22 г. относно отмяна на Решение № 116/24.02.2022 г., по Протокол № 48, т. 17 от дневния ред на Столичния общински съвет

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11999/4/11.10.2022 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се на  територията на район "Надежда", срещу обезщетение с изграждане на обект за нуждите на общината и с предоставяне в собственост на Столична община на равностойни обекти в новопостроената сграда

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6417/1/19.09.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на реални части от имот - публична общинска собственост, върху които е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрена подробна Схема № 40 на главния архитект на СО

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9718/1/17.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район "Лозенец"

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14457/3/28.10.2022 г. относно участие на Столична община, чрез район „Лозенец“ като партньор по проектно предложение: „Предоставяне на комплексни услуги и повишаване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, финансирана от Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021q с номер от ИСУН BGHOMEAFFAIRS-1.005, по процедура „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими групи

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 

 

 1.  

Писмо вх. № СОА22-ВК08-10132/24/24.10.22 г. относно изготвени оценки за начални тръжни цени за продажбата на движими вещи, общинска собственост, чрез търг с явно наддаване

Десислава Билева – зам. кмет на СО

26. Писмо вх. № СОА22-ВК08-2222/5/22.08.2022 г. относно изготвени оценки за начални тръжни цени за продажбата на движими вещи общинска собственост, чрез търг с явно наддаване Десислава Билева – зам. кмет на СО

27.

Писмо вх. № СОА22-КЦ01-51400/24.10.2022 г. от Огнян Винаров

 

28.

Информация за постъпила поща:

Оздравителен план с вх. № СОА22-ТД26-12896/03.10.22 г.; отчет вх. № СОА22-ВК66-11400/03.10.22 г., оздравителен план вх. № СОА22-ТД26-13805/21.10.22 г.; отчет вх. № СФИ22-ТД26-144/445/18.10.22 г.; СФИ22-ТД26-144/450/20.10.22 г.; писмо вх. № СОА22-ВК66-11149/27.09.22 г.; писмо вх. № СОА22-ДИ04-3429/23.09.22 г.; писмо вх. № СОА22-ВК66-10843/21.09.22 г.; писмо вх. № СОА22-ВК66-9804/26.08.22 г.; писмо вх. № СФИ22-ВК66-301/26.07.22 г.; писмо вх. № СОА22-ВК66-8718/02.08.22 г.; писмо вх. № СФИ22-ВК66-196/11/04.10.22 г.

/за сведение/

 

Допълнителни точки

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-ТД26-13950/1/07.11.22 г. относно приемане на дарения на материални и нематериални активи от „Музейко“ ЕООД и Фондация „Америка за България“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА22-ТД26-13950/2/07.11. 22 г. относно създаване на Общински културен институт „Научно-образователен детски център „Музейко“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 3 Доклад вх. № СОА20-ВК66-7277/21/04.11.22 г. относно  кандидатстване на Столична община за финансиране на проект по схема за насърчаване използването на електрически превозни средства чрез Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд Десислава Билева – зам. кмет на СО и Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО
доп. т. 4 Доклад вх. № СОА22-ВК66-13351/07.11.22 г. относно подобряване на материално-техническата база на общински лечебни заведения, съгласно т. VII от Решение № 556 от 21.07. 2022 г. на СОС Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова – общински съветник, д-р Веселин Милев, Владимир Митов – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО