Обратно Заседание № 106 на ПК по финанси и бюджет от 25.10.2022 г.

 

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  25.10.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

   1

2

3

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-3063/1/17.10.2022 г. относно създаванена нова социална услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет психични разстройства)“ с основни дейности:„Информиране и консултиране“ (като общодостъпна и като специализирана услуга); „Общностна работа“; „Застъпничество и посредничество“; “Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ (като общодостъпна и като специализирана услуга) и „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД01-1754/14.09.2022г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.10.2022г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-11769/10.10.22 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на образуван отпадък с код 19 12 02 – черни метали

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ДИ05-3153/27.09.22 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на притавизация на обекти –

общинска собственост

Николай Стойнев – общински съветник и председател на НС на СОАПИ

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12318/19.10.2022 г. относно предоговаряне на договор за финансов лизинг № А, 122/08.10.2018 г., сключен между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД и „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД и учредяване на особен залог

Карлос Контрера – общински съветник

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ТД26-11086/1/20.10.22 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения

Карлос Контрера и Христиан Петров – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-12368/20.10.22 г. относно мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с икономическата обстановка в страната

Христиан Петров, Карлос Контрера, Зафир Зарков – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-12369/20.10.22 г. относно резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 година

Николай Стойнев, Стефан Марков, д-р Антон Койчев, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад № СОА22-МЦ29-432/2/05.10.2022 г. относно даване на съгласие УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА22-ВК66-11827/11.10.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на Първа САГБАЛ „Св. София“ ЕАД чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА22-ВК66-11828/11.10.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на Четвърта МБАЛ-София ЕАД чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА22-ВК66-11830/11.10.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София ЕАД чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА22-ВК66-11831/11.10.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА22-ВК66-11543/05.10.2022 г. относно даване на съгласие ДКЦ ХХХ-София ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев, Ирина Йорданова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. СОА22-ВК66-12396/20.10.22 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалист по здрави грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12397/20.10.22 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на студенти по професионално направление „Здравни грижи“, обучаващи се в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-12352/20.10.22 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София“ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-12418/20.10.22 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2022 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ДИ02-2/3/10.10.22 г. относно изразяване на становище по преписка за опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12231/18.10.2022 г. относно откриване на нова общинска детска градина № 131, находяща се на територията наСО-район „Триадица“

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10373/2/15.09.2022 г.,  относно провеждане на процедура по §8, ал.2, т.1 от ПРЗУТ за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен  план за УПИ V-167,  квартал 304, м. ”бул. Ботевградско шосе-рамка“, район „Подуяне”

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10780/1/19.07.22 г. относно прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, чрез продажба на общинската част на юридическо лице, съсобственик в имота, съгл. чл. 36, ал.1,т.2 от ЗОС

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14792/10.10.2022 г. относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 68134.1982.92, с площ 476 кв.м., съставляващ земеделска земя, попадащ в урбанизирана територия, местност „в.з. Симеоново-Драгалевци-2-ра част, район „Витоша

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9769/2/15.09.22 г. относно  откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляваща частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Илинден ”

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9767/2/06.10.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляващ частна общинска собственост, находящ се в кв. 8, местност „Разсадника-Бежанци“, с административен адрес: ж.к. „Света Троица“, бл. 145В, вх.  Б. на територията на Район „Илинден ”

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

25.

Доклад вх.№ СОА16-ГР94-7509/6/02.03.2021 г. относно изкупуване на  имот, намиращ се в режим на съсобственост между 19 (деветнадесет) лица, изцяло попадащ в улица „Васил Стефанов“, ж.к. „Манастирски ливади – изток“, Район „Триадица“, София

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 

 

26.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9758/4/16.08.2022 г. относно довършване на процедура за прилагане на план за регулация за УПИ ІV-1360,1450,1454 ,,за КОО”, кв.274, м.,,Студентски град

Петко Горанов – кмет на район Студентски

27.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10808/2/19.07.2022 г. относно доброволно прилагане на подробен устройствен план по реда на ЗУТ, чрез определяне на квоти на съсобственост в незастроен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Студентски“, представляващ УПИ VІ -671, кв.10А, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново“ и последващо учредяване на право на строеж върху съсобствения урегулиран поземлен имот, срещу обезщетение с равностоен обект в бъдещата сграда

Петко Горанов – кмет на район Студентски

 

 

28.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10044/3/30.09.2022 г. относно продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1603.5845, попадащ в УПИ V – „за трафопост“, кв. 8, м. „Дървеница“

Петко Горанов – кмет на район Студентски

 

29.

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15563/1/11.07.2022 г. откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, върху която е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрена план-схема за парк „Гео Милев“

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 

30.

Информация за постъпила поща:

Доклад вх. № СОА22-ТД26-11014/3/06.10.22 г. от Ст. Пелтеков, оздравителен план с вх. № СОА22-ТД26-13052/05.10.22 г.; отчет вх. № СОА22-МЦ29-489/17.10.22 г.

/за сведение/

 

Допълнителна точка

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-99/2/14.07.2022 г. относно даване на разрешение на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД за разпоредителна сделка, чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, включен в капитала на дружеството, придружен с писмо вх. № СОА22-МЦ29-99/5/21.10.22 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

     

    Протокол № 106 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 25.10.2022 г.

    Видеозапис на заседание № 106 на ПК по финанси и бюджет от 25.10.2022 г.