Обратно Заседание № 105 на ПК по финанси и бюджет от 18.10.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  18.10.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-6029/3/03.08.22 г. относно приемане на нова НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, с която да се отмени  НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, Приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 1.03.2021 г., изм. - Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г., изм. - Решение № 5847 от 15.10.2021 г. по адм. дело № 5957 от 2021 г., XI тричленен състав на Адм. съд София-град, оставено в сила с Решение № 3327 от 7.04.2022 г. по адм. дело №77/2022 г., пето отделение на ВАС, придружен с нов проект за решение с вх. № СОА22-ВК66-6029/5/03.10.22 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА16-ВК08-3085/15/15.07.22 г. относно определяне пазарна цена на общински имот частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Възраждане“, на основание чл. 41, ал. 2, изр. второ от ЗОС, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, и чл. 4 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 

 

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-11070/2/08.09.2022 г. на относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещение   в с. Световрачене,  район „Нови Искър” – аптека,  за срок от пет години

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-4199/2/29.04.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на район “Красна поляна” - за склад, складова дейност, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК08-4199/3/14.06.22 г. за актуализация на начална конкурсна наемна цена

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-8601/2/19.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от сграда, представляваща публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница ”

Младен Младенов – кмет на район Връбница

  1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-551/7/13.07.2022 г., относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 68134.1982.951 по КККР, местност „Породин”, в.з.“Симеоново - Драгалевци - 2 част“, район „Витоша“, с предоставено право на ползване по смисъла на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Теодор Петков – кмет на район Витоша

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-8892/2/13.09.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляваща частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Оборище ”

Николай Александров – кмет на район Оборище

  1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети: вх. № СОА22-ВК66-7118/3/28.09.22 г.; отчет № СОА22-МЦ29-450/26.09.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-468/29.09.22 г.;

Оздравителен план с вх. № СОА22-ТД26-12736/29.09.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-471/30.09.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-12789/30.09.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-460/28.09.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-464/28.09.22 г.

/за сведение/

9. Писмо вх. № СОА22-ТД26-13478/14.10.22 г. относно предложение от „ МТК ГРОУП“ ООД за провеждане на преговори по реда на чл. 5, ал. 4, т. 2 и т. 3 от Договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.2016 г.  

 

   Протокол № 105 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 18.10.2022 г.

   Видеозапис на заседание № 105 от 18.10.2022 г.