Обратно Заседание № 63 на ПК по финанси и бюджет от 24.08.2021 г. (съвместно с ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация)

 

Дневен ред на съвместно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет и Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация на 24.08.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg и на имейл i.galova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Разглеждане за сведение на Финансов договор за заем с Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ за съфинансиране на проект „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“, с вх. № СОА21-ВК66-7643/13.08.2021 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на Столична община