Обратно Заседание № 97 на ПК по финанси и бюджет от 28.06.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 28.06.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад с вх.№ СОА21-ВК08-3347/36/07.02.2022 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община и писмо с вх.№ СОА21-ВК08-3347/46/19.05.2022г. от вносителите с обобщена справка и нов Проект на решение

Георги Георгиев –Председател на СОС, арх. Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Николай Стойнев, Борис Петров, Карлос Контрера – общ. съветници  и арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10276/5/18.10.21 г., допълнен с нов проект за решение с вх. № СОА21-ВК08-10276/8/01.04.22 г., становище вх. № СОА21-ВК08-10276/9/13.05.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на два недвижими имота – частна общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 68134.8360.764, находящ се на улица Балкан № 12А и поземлен имот с идентификатор 22304.7891.548, находящ се на улица 28МА № 28

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 

 

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ДИ04-1894/5/19.08.21 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ XX-17, кв. I, в.з. „Беликата“, съставляващ по КККР поземлен имот с идентификатор 55419.6708.17, придружен с нов проект за решение и изготвена нова пазарна оценка, с вх. № СОА21-ДИ04-1894/8/09.06.22 г., становище вх. № СОА21-ДИ04-1894/9/20.06.22 г.

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

 

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg