Обратно Заседание №1 на ПК по финанси и бюджет от 26.11.2019 г.


Дневен ред на редовно заседание, на 26.11.2019 г.,

/вторник/, от 13,00 ч., зала 1, ет. 2, ул. "Московска" 33

№ по ред

Наименование

                      Вносител

  1

2

3

  1.  

Представяне на действащите Вътрешни правила за работа на ПК по финанси и бюджет, на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на СОС

Георги Георгиев – председател на ПКФБ

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3029/3/20.11.19 г. относно даване на съгласие Столична община да кандидатства по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по Финансов механизъм на Европейското пространство 2014 – 2021 за обект: ОКИ „Топлоцентрала“ ,намираща се в УПИ IX, кв. 1, м. „Южен парк – II част“ район Триадица

Малина Едрева – общински съветник, доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9421/21.11.19 г. относно 1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.

2. Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 г.

Йоана Христова и Дончо Барбалов – зам. кметове на СО

  1.  

Изслушване на ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД

 

  1.  

Разни

 

 

  • Протокол № 1 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 26.11.2019 г.