Обратно Заседание №19 на ПК по финанси и бюджет от 26.05.2020 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

финанси и бюджет  на 26.05.2020 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

    1

2

3

 1.  

Информация относно, състоянието и изпълнението на дейностите по пътна поддръжка на територията на Столична община

Цветан Божинов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3323/28.04.20 г. относно закупуване на медицинско оборудване – „Система за дозирано подаване на кислород“ за нуждите на Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД чрез целева субсидия

Д-р Антон Койчев, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-4607/1/20.05.20 г. относно удължаване на срока на валидност на винетните стикери за локално платено паркиране и сроковете на сключените договори за ползване на паркоместа в режим „Служебен абонамент“

Карлос Контрера, Радослав Влахов и Борислав Бориславов – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3704/13.05.20 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2020 година

Дончо Барбалов – зам.  кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3445/04.05.20 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от I до VII клас

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3652/12.05.20 г. относно отчет за изпълнение на план за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2019 година

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-2163/3/12.03.20 г. относно прилагане на процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията,

 

придружен с допълнителна информация с вх. № СОА19-2163/5/11.05.20 г.

Младен Младенов – кмет на район Връбница

/отложен от 28.04.20 г. за допълнителна информация/

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-15217/3/23.04.20 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-3304/6/14.05.20 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ИПРЗ, касаеща УПИ XLIV-2677,2679, кв. 100, м. „Волуяк-гарата“, чрез сключване на окончателен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-384/1/23.04.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части с обща площ 2 кв. м. от входното преддверие на административната сграда на район „Слатина“, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 67 и представляващ имот – публична общинска собственост за разполагане на две самостоятелни машини – едната за топли напитки и кафе, а другата за студени напитки и закуски

Георги Илиев – кмет ,на район Слатина

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-1988/1/23.04.20 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.3441, попадащ в ул. „Нелсън Мандела“, както и в безименна улица, собственост на физически лица

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-248/10/23.04.20 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-3059/1/23.04.20 г. относно продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-6283/3/23.04.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващ административната сграда на район „Младост“, находяща се в гр. София, ж.к. „Младост-3“, ул. „Свето Преображение“ № 1

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-744/1/14.05.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 3 години на обособена част, с площ от 386 кв. м. от имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.8360.513, находящ се в кв. Ботунец, ул. „Зорница“ за складова база

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-1521/9/14.05.20 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-1610/1/14.05.20 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица, чрез продажба на общинската част, представляваща 151/751 кв. м. , или 20 % идеални част от поземлен имот, с идентификатор 44063.6220.68, целият с площ 751 кв. м., с. Лозен, район Панчарево

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2703/1/14.05.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ XII-общ., кв. 12, в.з. „Градище – Панчарево“ I-ва част, район Панчарево

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-767/1/14.05.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на район Красна поляна, местност „Разсадника-Бежанци“, бул. „Александър Стамболийски“ пред блок 51 и блок 52, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти с функция за „народни занаяти“ по одобрена схема от главния архитект на СО

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-747/1/14.05.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на район Красна поляна, местност „Разсадника-Бежанци“, бул. „Александър Стамболийски“ пред блок 51 и блок 52, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрена локална схема от главния архитект на СО

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-3867/2/14.05.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на план за регулация и обхвата на УПИ I-1260-за ЖС, кв. 24, местност в.з. „Киноцентър-II част“ по плана на гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.1978.1260 по КККР

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-4717/1/14.05.20 г. относно предложение за процедура по реда на ЗУТ за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ XI-86, кв. 33, м. „Карпузица“ чрез прехвърляне правото на собственост върху два общински поземлени имота с проектни идентификатори 68134.1895.1050 с площ 55 кв.м. и 68134.1895.1048 с площ 143 кв.м. на собственика на урегулирания поземлен имот, в който се включват на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Писмо вх. № СОА20-ВК66-3412/02.05.20 г.от Д. Барбалов – зам. кмет на СО, относно доклад от проведено редовно Общо събрание на акционерите на „Спортно-развлекателен комплекс Корали“ АД

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети от контрольори и управители на общински търговски дружества: вх. № СОА20-МЦ29-198/04.05.20 г.; СОА20-ТД26-4410/2/04.05.20 г.; № СФИ20-ТД26-117/36/29.04.20 г.; № СОА20-ГР94-1888/04.05.20 г.; № СОА20-МЦ29-190/30.04.20 г.; № СОА20-МЦ29-199/04.05.20 г.; № СОА20-МЦ29-200/04.05.20 г.; № СОА20-МЦ29-163/21.04.20 г.; № СОА20-МЦ29-151/07.04.20 г.; № СОА19-МЦ29-330/3/07.04.20 г.; № СОА19-МЦ29-329/5/07.04.20 г.; № СОА19-МЦ29-195/4/04.05.20 г.; № СФИ20-МЦ29-11/3/07.04.20 г.; № СФИ20-МЦ29-11/2/07.04.20 г.; СФИ20-МЦ29-11/5/07.04.20 г.; № СОА20-МЦ29-150/07.04.20 г.; № СФИ20-МЦ29-11/3/07.04.20 г.; № СФИ20-МЦ29-11/4/07.04.20 г.; № СОА20-ТД26-4332/30.04.20 г.; писмо вх. № СФИ20-ВК66-56/2/19.03.20 г.

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2757/1/20.05.2020  относно приемане на отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2019 година.

 

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доп. т. 2

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3906/20.05.2020 г. относно даване на разрешение за разпоредителна сделка с ДМА на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД

 

Д-р Антон Койчев и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО