Обратно Заседание № 93 на ПК по финанси и бюджет от 25.05.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 25.05.2022 г., сряда,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-5033/19.05.22 г. относно определяне предназначението на общински жилища, включително в сгради до три етажа, за продажба на настанените в тях наематели

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-4693/11.05.22 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2021 година на „Дентален център II-София“ ЕООД и „Дентален център VI-София“ ЕООД и Бизнес план за 2022 г. на „Дентален център II-София“ ЕООД

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-168/2/12.05.22 г. относно даване на съгласие на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

  1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-4915/17.05.2022 г. относно прекратяване на „Дентален център VI-София“ ЕООД без ликвидация, чрез вливане в „Дентален център II-София“ ЕООД

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-4977/18.05.2022 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение- Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства нова медицинска апаратура и да извърши подмяна на електрониката и въжетата на съществуващия пътнически асансьор – представляващи дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на

 

  1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-4987/18.05.22 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД за разходване на собствени средства и/или паричен заем за финансиране на СМР по проект Многоетажен паркинг в Район „Надежда“, върху УПИ II, кв. 77, м. „Надежда 1б“, район „Надежда“, гр. София

Стефан Марков, Николай Стойнев, Карлос Контрера – общински съветници

  1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-6627/4/19.05.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на мерки за енергийна ефективност във 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ , ул. „Ген. Суворов“ № 36, кв. Павлово, р-н „Витоша“

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

  8. Доклад вх. № СОА22-ВК66-5118/20.05.22 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2022 г. Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  9.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-5056/19.05.2022 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма ремонт на спортна инфраструктура за 2022 г.

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, Мирослав Боршош – зам. кмет на

  10.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4589/10.05.2022 г. относно план на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2022 година и Отчет на план на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2021 година

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

  11.

Доклад вх. № СФИ22-ТД26-171/5/16.05.22 г. относно учредяване право на строеж на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за изграждане на модулен трансформаторен пост (МКТП) за захранване на зарядни станции за електробуси и учредяване на сервитут за нова кабелна линия СрН на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД върху поземлен имот с идентификатор 68134.602.111 – частна общинска собственост, находящ се в район „Подуяне“, м. „НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци”

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 

  12.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5100/19.05.2022 г. относно даване на съгласие на „Метрополитен“ ЕАД да разходва собствени приходи за изпълнение на проект за преустройство на газовите котли в депото в кв. Обеля за работа чрез добавяне в горивните камери и на водород

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 13.

Доклад вх.№ СОА16-ПП00-13/846/19.05.2022 г. относно вземане на решение за издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, с издател Столична община, за авансово плащане по сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 

 

 14.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-4208/4/21.04.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 15.

Доклад вх. № СОА21-ВК08-7249/6/13.04.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-7249/8/18.05.22 г. за актуализация на пазарните оценки

Делян Георгиев – кмет на район Изгрев

 

 

 16.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-4747/1/11.05.22 г. от относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Искър“

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 

 

 17.

Информация за постъпила поща:

Отчети и доклади за дейността с вх. № СОА22-МЦ29-238/12.05.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/117/05.05.22г.; вх. № СФИ22-ТД26-167/115/05.05.22 г., молба вх. № СОА22-ТД26-5087/11.04.22 г. и отговор вх. № СОА22-ТД26-5087/2/19.05.22 г.

/за сведение/

 

Допълнителна точка

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-ВК08-7914/20.05.22 г. относно намаляване на капитала на „Спортна София – 2000“ ЕАД с непарична вноска, представляваща право на собственост върху недвижим имот, попадащ в парк „Гео Милев“ и предоставяне управлението на имота на Кмета на Столична община чрез Кмета на район „Слатина“ - СО

Георги Илиев – кмет на район Слатина, Николай Стойнев, Иван Пешев, Яна Тодоранова – общински съветници


Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg