Обратно Извънредно заседание №17 на ПК по финанси и бюджет от 29.04.2020 г.


Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

        финанси и бюджет на 29.04.2020 г., сряда,

от 17,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: v.zaharieva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

    1

2

3

т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3190/23.04.20 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2020 г., предложение за изменение с вх. № СОА20-ВК66-3190/2/28.04.20 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

/водеща комисия/

т. 2

Предложение вх. № СОА20-ВК66-3190/1/24.04.20 г. относно изменение и допълнение на проект за решение по доклад № СОА20-ВК66-3190/23.04.20 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2020 г.

Общински съветници от ПГ „Патриоти за София“

 т. 3

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3262/27.04.2020 г. относно, писмено предложение за изменение на текста на проект за решение за изменение на бюджета на Столична община за 2020 г. – СО СОА20-ВК66-3190, внесен ок кмета на СО

 

Тома Белев – общински съветник

Т. 4

Предложение вх. № СОА20-ВК66-3341/2904.20 г. относно изменение и допълнение на проект за решение по Доклад № СОА20-ВК66-3190/23.04.20 г. относно актуализация на бюджета на СО за 2020 г.

Общински съветници от групата на Демократична България чрез Владислав Панев – общински съветник от групата

т. 5

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-176/2/28.04.2020 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение  - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО