Обратно Извънредно заседание на ПК по финанси и бюджет от 23.01.2020 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на 23.01.2020 г.,

четвъртък, 9,15 ч., зала 1, ул. "Московска" 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/500/17.01.2020 г.  относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение "Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър ''София'', район ''Оборище'' по процедура  BG16RFOP001-1.001-039 ''Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 по ОП ''Региони в растеж '' 2014-2020

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО