Обратно Заседание № 96 на ПК по финанси и бюджет от 21.06.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 21.06.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

   1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-6289/14.06.22 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма «Култура» за финансиране на проектни предложения от Втора сесия на СП «Култура» - 2022 г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО, Веселин Калановски, Владимир Митов, Борислав Бориславов, Иван Виделов – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-6438/16.06.22 г. относно одобряване на пратньорство относно съвместна дейност за изграждане и оборудване на «КЪЩАТА НА ДЕЦАТА В СОФИЯ»

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, Диян Стаматов – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3654/12.04.22 г. относно приемане на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление

Марта Георгиева – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-5678/1/16.06.22 г. относно промяна в Правилата за работа на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми,  нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки

Д-р Антон Койчев, Малина Едрева, Милка Христова, д-р Веселин Милев, Михаил Петров, Владимир Митов – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ТД26-8015/1/16.06.22 г. относно даване на съгласие за преобразуване на „Лабело“ ЕООД и „Заводпроект“ ЕООД чрез вливане на „Лабело“ ЕООД и „Заводпроект“ ЕООД  в  „Софийски имоти“ ЕАД

Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-4434/3/16.06.22 г. относно предоставяне на управлението на имоти, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, придобити чрез замяна, на съответните районни кметове

Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-6435/16.06.22 г. относно приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2022 г.

Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3494/10/14.06.22 г. относно финансиране на проекти по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2022 г. в изпълнение на Решение № 268 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичен общински съвет

Татяна Георгиева и Анатоли Илиев – общински съветници, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-5210/23.05.22 г. относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма "Културно наследство" на Столична община  за 2021 г.

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-УЗ21-947/3/17.05.22 г. относно разсрочване на публични общински вземания за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", ЕИК 000670659, на основание чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3493/18/14.06.22 г. относно финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2022  по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта, в изпълнение Решение № 268  по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на СОС

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-6286/14.06.2022 г. относно Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община през 2022 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12786/1/29.09.2021 г. относно отпускане на еднократна парична помощ на служител

Георги Илиев – кмет на район Слатина

14.

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15741/37/17.05.22 г. относно предложение за откриване на процедура по чл. 36, ал. 1, т. 2 за прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се м. „Надежда 4“, ул. „Братя Шкорпил“ № 11, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1384.699, чрез продажба на общинската част, която е в размер на 6.06%, равняващи се на 16/264 идеални части, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-15741/38/06.06.22 г. за актуализация на пазарната оценка

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-8581/1/07.06.22 г. относно  отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно хранене за срок до 5 (пет) календарни години, в общинските училища на територията на СО – район „Искър“, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс, по реда на Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18646/2/06.04.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на две едноетажни сгради с идентификатори 68134.503.267.3 и 68134.503.267.4, представляващи частна общинска собственост, находящи се на булевард “Лазар Михайлов” № 95, Район “Сердика”

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 

 

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-2341/11.03.2022 г. и становище СОА22-ВК08-3952/1/13.05.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на поземлен имот с идентификатор 68134.509.314, заедно с построените в него две сгради с идентификатори 68134.509.314.1 и 68134.509.314.2, представляващи частна общинска собственост, находящи се на улица “Вела Чорбова” № 18, Район “Сердика”

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6599/2/17.05.2022г. от относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ ХХІІ-2262, кв.1, м.,,кв. Обеля

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6036/1/17.05.22 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на построена върху него сграда

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6033/1/17.05. 22 г. от кмета на относно продажба на общински имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-3842/2/18.05.22 г. относно предложение за провеждане на процедура за прекратяване на съсобственост между Столична община и Снежинка Михайлова чрез извършване на доброволна  делба, като всеки съделител получи в дял на реална част на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6465/1/13.05.2022 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ в обхвата на УПИ ХХХIV-2976, кв. 12, местност "в.з. Киноцентър III част - разширение" по плана на гр. София, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК08-6465/2/15.06.22 г. с приложено удостоверение за данъчна оценка на общинския имот

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-5931/1/17.05.2022 г. относно изкупуване на 2 /два / имота, собственост на физическо лице, изцяло попадащи в трасето на изградена улицавж.к. „Гоце Делчев“, Район „Триадица“, София

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 

 1.  

Доклад  вх. № СОА22-ВК08-6206/1/13.05.2022 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ИПР, касаеща УПИ XII-58, 59, 60, кв.34, м.,,кв. Вердикал”, чрез сключване на окончателен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6215/1/13.05.2022 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ XXVIII-523, кв.6, село Иваняне, район „Банкя“

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-ВК66-6483/17.06.22 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2021 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2022 г.

Димитър Вучев и Владимир Митов – общински съветници

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА20-ПП00-1/56/16.06.22 г. относно Даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи свързани с изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“

Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО

 

 

Доп. т. 3

Доклад вх.№ СОА20-ГР94-5043/4/10.06.2022 г. относно процедура по доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ XI-532, кв. 35, м. „кв. „Бенковски”, район „Сердика”, по плана на гр. София

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА22-ВК66-6609/20.06.22 г. относно Заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи за дейности по сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за реализацията на Проект BG16RFOP001-1.001-0008-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

Доп. т. 5 Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1020/2/09.02.2022 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, на основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, допълнен с  писмо вх. №СОА22-ВК08-1020/6/01.06.2022 г. с допълнителна информация и придружен с актуална пазарна оценка с писмо вх. №СОА22-ВК08-1020/7/07.06.2022 г., писмо вх. № СОА22-ВК08-1020/8/20.06.22 г. Ангел Стефанов - кмет на район Овча купел
Доп. т. 6 Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8959/10.06.2022 г. относно учредяване право на строеж върху съсобствен недвижим имот находящ се в гр. София, район „Сердика”, бул. „Генерал Николай Столетов” № 96 Тодор Кръстев - кмет на район Сердика

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg