Обратно Заседание №13 на ПК по финанси и бюджет от 18.02.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

финанси и бюджет, което ще се проведе на 18.02.2020 г., вторник,

от 13,00 ч. в зала 1, ет. 2, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-885/30.01.20 г. относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София“ за 2018 г. и 2019 г.

Лорита Радева – председател на ПК по ООСЗГ и Альоша Даков – зам. председател на ПК по ООСЗГ

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ТД26-16592/2/22.01.20 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на части от недвижим имот, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД

Николай Стойнев и Георги Георгиев  – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1323/12.02.20 г. относно увеличаване на капитала на „Център за градска мобилност“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Карлос Контрера и Георги Георгиев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1108/06.02.20 г. относно промяна в Правилата на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки и необходимите финансови средства за реализацията  й през 2020 г.

Д-р Антон Койчев, Силвия Христова, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-670/23.01.20 г. относно продължаване на срока на отпуснати заеми от Столична община на „Медицински център I – Банкя“ ЕООД – в ликвидация

Д-р Антон Койчев и д-р Веселин Милев – общински съветници

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-669/23.01. 20 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Диагностично-консултативен център X – София“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център I – Банкя“ ЕООД – в ликвидация

Д-р Антон Койчев и д-р Веселин Милев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5330/5/20.01.20 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XIV-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-4956/3/20.01.20 г. относно увеличаване на капитала на „Медицински център XXXI“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-МЦ29-453/2/20.01.20 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-752/27.01.2020 относно даване на съгласие „СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – 32 /тридесет и два/ броя компютърни системи

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-571/20.01.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ГР94-6263/30.12.2019 г. относно възлагане на Кмета на Столична община изготвянето на правен и финансов анализ, финансово-икономически и технологичен модел на Столично общинско предприятие „Чистота“, включващ организация на дейностите  и източници на финансиране, както и проект на правилник за дейността на общинското предприятие, включително предмет на дейност, структура, управление, числен състав, права и задължения на предприятието по отношение на предоставеното му имущество

общински съветници от ПК „БСП за България“

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1143/07.02.20 г. относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2019 година

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-621/21.01.2020 г. относно откриване на нова социална услуга в общността „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-126/08.01.20 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24,б/ от ДДС № 1/26.01. 2015 г. по проект „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Йоана Христова – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/485/31.12.19 г. относно кандидатстване  на Столична община с проектно предложение „Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част“, гр. София по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, допълнителна информация с вх. № СОА16-ПП00-13/501/20.01.20 г.

Йоана Христова – зам. кмет на СО

 

 1.  

Писмо вх. № СОА19-ВК66-10192/1/22.01.20 г. от Й. Фандъкова – кмет на СО, относно Стратегически план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ – Столична община за периода 2020 – 2022 г. и Годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ – Столична община за 2020 г., за сведение

/ за сведение/

 1.  

Информация вх. № СОА19-ВК66-10336/27/27.01.20 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно предоставено заемно финансиране за изпълнение на проекти по Европейски програми от бюджета на Столична община

/за сведение/

 1.  

Отчети вх. № СОА19-МЦ29-329/3/10.01.20 г. от ликвидатора на ДКЦ X-София ЕООД; вх. № СОА19-МЦ29-330/2/10.01.20 г. от ликвидатора на „МЦ1-Банкя“ ЕООД; вх. № СОА20-ГР94-360/23.01.20 г. от контрольора на СБПЛР „Панчарево“ ЕООД; № СФИ19-МЦ29-17/3/31.01.20 г. от контрольора на ДЦ II-София ЕООД; № СОА18-ГР94-2339/6/31.01.20 г. от контрольора на ДКЦXXII-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-43/5/31.01.20 г. от контрольора на ДКЦ XI-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-519/1/31.01.20 г. от контрольора на ДКЦ XVIII-София ЕООД; № СОА20-ГР94-519/03.02.20 г.; уведомително писмо № СОА20-МЦ29-27/21.01.20 г. от управителя на ДКЦ XXIX-София ЕООД

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1047/05.02.2020 г. относно удължаване срока на действие на Програмата на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза(РМЖ)

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-864/29.01.2020 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център XVI-София“ ЕООД – в ликвидация.

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник

Доп. т. 3

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1147/07.02.2020 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2020 г. по Програма за развитие на физическото възпитание.

 

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1375/13.02.20 г. относно обявяване на класиране и финансиране на проекти по Програма „Европа“ 2020 на Столична община

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, Екатерина Йорданова, Борис Петров и Николай Николов – общински съветници

 

 • Протокол № 13 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 18.02.2020 г.