Обратно Заседание №5 на ПК по финанси и бюджет от 17.12.2019 г.

 

Дневен ред на заседание на 17.12.2019 г.,

вторник, 13,00 ч., зала 1, ет. 2, ул. "Московска" 33

№ по ред

Наименование

Вносител

  1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9980/09.12.19 г. относно одобряване на общата численост и структурата на Столична общинска администрация, район „Нови Искър“, район „Красно село“ и район „Слатина“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9857/05.12.19 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2019 година

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9943/09.12.2019 г. относно даване на съгласие „Егида - София“ ЕАД да закупи дълготрайни материални активи – 2 (два) броя нови леки автомобили на лизинг, със собствени средства

Николай Стойнев – общински съветник и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-348/3/09.12.2019 г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ XXIV-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-341/2/09.12.2019 г. относно увеличаване капитала на „Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-459/4/09.12.2019 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой автоматичен имунологичен анализатор

д-р Веселин Милев – общински съветник, проф. д-р Асен Николов – общински съветник Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-1126/14/10.12.19 г. относно приемане на Годишен план-график за дейността на Столична програма „Социални иновации“

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-13019/1/09.12.2019 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 57011.5983.164 по КККР, м. „Пресвета“, землище с. Подгумер, район Нови Искър, с предоставено право на ползване по смисъла на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Отчети с вх. № СФИ19-ТД26-55/160/31.10.19 г. от „Столичен електротранспорт“ ЕАД; вх. № СОА19-ТД26-14335/05.11.19 г. от изп. директор на „Топлофикация София“ ЕАД; вх. № СОА19-ТД26-14150/30.10.19 г. от изп. директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД; вх. № СОА19-МЦ29-43/4/01.11.19 г. от контрольора на ДКЦ XI-София ЕООД; вх. СОА19-МЦ29-523/31.10.19 г. от управителя на ЦПЗ „проф. Н. Шипковенски“; вх. № СОА19-МЦ29-202/2/31.10.19 г. от контрольора на СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД; № СОА17-ГР94-4953/22/31.10.19 г. от контрольора на ДКЦ VI-София ЕООД; № СФИ19-МЦ29-38/30.10.19 г. от контрольора на СБРДЦП „Св. София“ ЕООД; № СОА16-ГР94-7277/11/30.10.19 г. от контрольора на МЦ XXXI-Нови Искър ЕООД; № СОА18-ГР94-2339/5/31.10.19 г. от контрольора на ДКЦ XXII-София ЕООД; № СФИ19-МЦ29-5/282/31.10.19 г. от контрольора на ДКЦ XXIV-София ЕООД; № СФИ19-МЦ29-5/286/31.10.19 г. от контрольора на ДКЦ XVII-София ЕООД; № СОА19-ГР94-2127/2/01.11.19 г. от контрольора на ДКЦ XII-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-205/2/01.11.19 г. от контрольора на ДКЦ XV-София ЕООД; № СФИ19-МЦ29-17/2/31.10.19 г. от контрольора на ДКЦ II-София ЕООД; № СОА19-ГР94-397/3/04.11.19 г. от контрольора на „ГИС-София“ ЕООД; № СОА19-ТД26-10123/1/01.11.19 г. от контрольора на ДКЦ VIII-София ЕООД; № СФИ19-МЦ29-4/226/06.11.19 г. от контрольора на „СБАЛОЗ проф. д-р М. Мушмов“ ЕООД; № СФИ19-МЦ29-5/294/04.11.19 г. от контрольора на ДКЦ XIV-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-62/2/05.11.19 г. от контрольора на ДКЦ XII-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-430/3/01.11.19 г. от изп. директор на IV-та МБАЛ-София ЕООД; № СОА19-ТД26-14031/30.10.19 г. от изп. директор на „Пазари-Запад“ ЕАД; № СОА17-ТД26-10917/27/18.10.19 г. от изп. директор на „ Пазари Изток“ ЕАД; № СФИ19-ТД26-30/81/18.10.19 г. от управителя на ГИС-София ЕООД; № СОА19-ТД26-10124/1/01.11.19 г. от контрольора на ДКЦ VII-София ЕООД; № ДОА19-ГР94-3795/1/27.10.19 г. от контрольора на ДКЦ XXV-София ЕООД; № СОА16-МЦ29-49/31/30.10.19 г. от управителя на СБПЛР-Бухово ЕООД;№ СОА19-МЦ29-185/4/30.10.19 г. от управителя на СБРДЦП „Св. София“ ЕООД; № СОА19-МЦ29-370/1/25.10.19 г. от управителя на ДКЦ XXV-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-520/30.10.19 г. от управителя на ДКЦ VI-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-195/2/30.10.19 г. от контрольора на ДЦ VI-София ЕООД; № СОА19-Мц29-198/2/30.10.19 г. от контрольора на ДКЦ II-София ЕООД; № СФИ19-МЦ29-5/297/14.11.19 г. от контрольора на ДКЦ 28-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-519/28.10.19 г. от контрольора на ДКЦ XVII-София ЕООД; № СОА19-ТД26-1280/2/23.10.19 г. от контрольора на СБПЛР „Панчарево“ ЕООД; № соа19-мц29-510/22.10.19 г. от управителя на СБАЛОЗ ЕООД; № СОА19-МЦ29-330/1/04.10.19 г. от ликвидатора на МЦ I-Банкя ЕООД – в ликвидация; № СОА19-Мц29-329/1/04.10.19 г. от ликвидатора на ДКЦ X-София ЕООД

/за сведение/

 

Допълнителни точки към Дневен ред

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-10184/13.12.19 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител от Столична община

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

 

 • Протокол № 5 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 17.12.2019 г.