Обратно Заседание №15 на ПК по финанси и бюджет от 14.04.2020 г.

Дневен ред на  заседание на Постоянната комисия по

финанси и бюджет на 14.04.2020 г., вторник,

от 13,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2884/08.04.20 г. относно освобождаване – изцяло или частично – от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти и/или наематели на имоти, собственост на или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала

Н. Стойнев, д-р Г. Георгиев, Ив. Таков, Вл. Панев, Б. Иванов, Б. Бонев – общински съветници и д-р Д. Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-2882/08.04.2020 г.относно освобождаване на категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т.1, т.1а, т.1б, т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Н. Стойнев, д-р Г. Георгиев, Ив. Таков, Вл. Панев, Б. Иванов, Б. Бонев – общински съветници и д-р Д. Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2923/09.04.20 г. относно гаранционен инструмент за подкрепа на малкия и среден бизнес в Столична община, във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19

Н. Стойнев, д-р Г. Георгиев, Ив. Таков, Вл. Панев, Б. Иванов, Б. Бонев – общински съветници и д-р Д. Барбалов – зам. кмет на СО

/ПКФБ – водеща комисия/

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2898/08.04.20 г. относно участие на Столична община, чрез ОГФМСП, като асоцииран партньор на фондация „Промяната" с проект „Overcoming the "Valley of Death": New financial instrument for early-growth social entrepreneurs in Bulgaria" по програма EaSI на Европейската комисия по процедура за кандидатстване VP/2019/015 с наименование: ,Actions to boost the development of finance markets for social enterprises"

Д-р Антон Койчев – общински съветник, зам.-председател на СУОГФ

/ПКФБ – водеща комисия/

  1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-2883/08.04.2020 г.относно Решение във връзкапредприетите мерки за безопасност и защита здравето на гражданите и с цел изпълнение на целите на одобрените с решение на СОС № 66/20.02.2020 г. проекти по Програма „Европа“ 2020

Екатерина Йорданова – председател на ПК по ЕППМС и доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2819/06.04.20 г. относно Решение на СОС относно функционирането на Център за кризисно настаняване на бездомни лица

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

  1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети с вх. № СФИ20-ВК66-172/1/19.03.20 г. на общински търговски дружества за м. 12.19 г. и м. 01.20 г.;

 

Отчети с вх. № СФИ20-ВК66-172/31/19.03.20 г.,на общински търговски дружества-лечебни заведения за м. 01.20 г.;

 

отчети от контрольори и управители на общински търг. дружества с вх. № СОА19-МЦ29-62/3/25.02.20 г.;№ СОА20-ГР94-1395/16.03.20 г.; № СОА20-МЦ29-139/25.03.20 г.; № СФИ20-ТД26-154/5/17.03.20 г.; № СОА20-МЦ29-122/17.03.20 г., № СФИ19-МЦ29-5/406/21.02.20 г.; № СФИ19-МЦ29-4/304/11.02.20 г.; № СФИ19-МЦ29-5/403/18.02.20 г.;

Програма за развитие и бизнес планове: вх. № СОА20-МЦ29-129/19.03.20 ; вх. № СОА20-МЦ29-121/17.03.20 г.; № СФИ20-ТД26-154/4/17.03.20 г.; Писмо вх. № СОА20-ТД26-3366/19.03.20 г. относно годишен доклад за дейността на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, вкл. отчет за изпълнение на бизнес плана за 2019 г. и Бизнес-план на дружеството за 2020 г.

 

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА18-ДИ04-2010/6/10.04.20 г. относно удължаване на срока на Запис на заповед в полза на МРРБ с издател Столична община, за проект: Възстановяване на Западен парк – представителна част“, гр. София BG16RFOP001-1.001-0003-С03 между Столична община и МРРБ; Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Йоана Христова – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2584/26.03.20 г. относно разширяване обхвата и размера на икономическите мерки за подпомагане на бизнеса в София и предложение за изменения на Правилника на Столичен общински съвет за дейността на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община, Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

Общински съветници от Демократична България в СОС

Доп. т. 3

Доклад вх.№СОА20-ВК66-2966/10.04.2020 г. относно определяне на  представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в "Спортно – развлекателен комплекс  Корали" АД и даване на мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 16.04.2020 г. редовно Общо събрание на акционерите

Николай Стойнев – председател на ПК по икономика и собственост и д-р Георги Георгиев – председател на ПК по финанси и бюджет

Доп. т. 4

Доклад вх.№СОА20-ВК66-2976/10.04.2020 г. относно приемане на решение по повод изпълнението на проекти одобрени по Столична програма „Култура“ и Календара на културните събития предвид обявеното извънредно положение във връзка с овладяване на разпространението на COVID-19

Малина Едрева, Калоян Паргов и Карлос Контрера – общински съветници

Доп. т. 5

Доклад вх.№СОА20-ВК66-2977/10.04.2020 г. относно допълнение към раздел “Лятна програма“ на Календара на културните събития на Столична община с наименование „Солидарност в културата“ и насочване на допълнителен финансов ресурс към програмата, във връзка с обявяването на 13.03.2020 г. извънредно положение на територията на Столична община и страната

Малина Едрева, Силвия Христова, Ботьо Ботев, Георги Георгиев, Калоян Паргов и Карлос Контрера – общински съветници

Доп. т. 6

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2888/08.04.2020 г. относно промени в срокове, процедури, изпълнения и финансиране на проектни предложения за  2020 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско – юношеския спорт

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

Доп. 7

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2983/10.04.20 г. относно осигуряване на финансов ресурс, под формата на целеви заеми за заплащане на възнаграждения на персонала в общинските лечебни заведения за извън болнична помощ, в условията на разпространение  на COVID-19

Д-р Антон Койчев, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 8

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2247/11.03.20 г. относно приемане на промени в правилата за диверсификация /деконцентрация/ на паричните ресурси със 100 % участие на Столична община в капитала, приети с Решение 31 на Столичния общински съвет от 25.01.2018 г.

Владислав Панев – общински съветник

Доп. т. 9

Доклад вх.№СОА20-ВК08-4735/1/10.04.2020 г. относно даване на съгласие районните администрации да кандидатстват по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020 г.“

Районни кметове

Доп. т. 10

Доклад вх.№СОА20-ВК08-4735/2/10.04.2020 г. относно даване на съгласие районните администрации да кандидатстват самостоятелно и в партньорство по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Районни кметове