Обратно Заседание №7 на ПК по финанси и бюджет от 14.01.2020 г.

Дневен ред на заседание на 14.01.2020 г.,

/вторник/, 13,00 ч., зала 1, ул. "Московска" 33

№ по ред

Наименование

                      Вносител

  1

2

3

 1.  

Доклад № СОА19-МЦ29-403/2/09.12.2019 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ VІІІ-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Веселин Милев и Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-9973/09.12.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-9976/09.12.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-КИ18-165/5/13.12.2019 г. относно изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт „Дом на културата „Красно село“ – София (Приложение № 1 от Решение 516 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС) и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт „Дом на културата „Красно село“ – София“ ( Приложение № 5 от Решение 516 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС) и Решение № 289 по Протокол № 34 от 08.06.2017 г.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ДИ05-3229/3/19.12.19 г. относно предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на район „Панчарево“

Йоана Христова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-8809/2/13.12.19 г. относно изпълнение на проект за „Закупуване на два броя нови електрически лекотоварни автомобили“, съфинансиран от Националният доверителен екофонд /НДЕФ/

Йоана Христова – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9415/21.11.19 г. относно откриване на две нови социални услуги в общността – Център за обществена подкрепа и Център за работа с деца на улицата на територията на Столична община, като делегирани от държавата дейности, при провеждане на конкурси за избор на лицензирани доставчици, които притежават опит, капацитет и осигуряват необходимата материални база

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ДИ02-76/11/16.12.19 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ДИ02-22/6/16.12.19 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ДИ02-54/7/16.12.19 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Писмо вх. № СОА19-МЦ29-467/1/10.12.19 г. относно  искане от управителя на „ДКЦ XVI-София“ ЕООД

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Писмо вх. № СОА19-ТД26-9716/1/03.12.19 г. относно писмо от Електроенергиен системен оператор за актуализация на гаранционно обезпечение по договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа

Инж. Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация-София“ ЕАД

 1.  

Отчет вх. № СОА19-МЦ29-569/03.12.19 г. от ликвидатора на „ДКЦ X-София“ ЕООД – в ликвидация

/за сведение/

 1.  

Писмо вх. № СОА18-ГР94-1715/3/03.01.20 г. относно тримесечен доклад за четвърто тримесечие от инж. А. Ганчева-лицензиран оценител

/за сведение/

 

Допълнителни точки към Дневния ред 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА16-ПП00-7/195/06.01.20 г. относно изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.007-C01 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/485/31.12.19 г. относно кандидатстване  на Столична община с проектно предложение „Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част“, гр. София по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Йоана Христова – зам. кмет на СО

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА19-ДИ04-3279/2/30.12.19 г. относно даване на съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землища на Столична община за стопанската 2019/2020 г.

Йоана Христова – зам. кмет на СО

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/486/31.12.19 г. относно кандидатстване  на Столична община по Оперативна програма Региони в растеж“ 2014-2020 г. с проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 3 училища на територията на Столична община“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“

доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 

 • Протокол № 7 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 14.01.2020 г.