Обратно Заседание № 99 на ПК по финанси и бюджет от 12.07.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 12.07.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18003/2/15.06.22 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-4070/1/16.06.22 г. относно приемане на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община

Зафир Зарков, Лорита Радева, Анна Стойкова, Симеон Колев, Димитър Вучев, Прошко Прошков, Радослав Абрашев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-6504/17.06.22 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г.

Зафир Зарков, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Борис Бонев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. №СОА22-ВК66-2049/02.03.22 г. относно осигуряване на необходимите средства за извършване на частичен неотложен ремонт на Дом на културата, гр. Бухово

Становище вх. № СОА22-ВК66-2049/2/21.03.22 г.;

Становище вх. № СОА22-ВК66-2049/3/05.05.22 г.

Становище вх. №СОА22-ВК66-2049/5/24.06.22 г.

Симеон Ставрев – общински съветник

 

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10086/2/20.09.21 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от жилище и магазин в сградата на ул. „Сан Стефано“ № 1, заедно с припадащите се идеални части от сградата и мястото от съсобствениците Александър Силянов, Ирина Пенчева, Росица Силянова и Росен Силянов, придружен със становище вх. № СОА21-ВК08-10086/16/20.06.22 г., писмо вх. № СОА21-ВК08-10086/18/30.06.22 г. с приложена актуализирана пазарна оценка

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-8618/5/20.06.2022г. от относно процедура за прекратяване на съсобственост върху ПИ № 68134.609.661, находящ се в гр. София, район ,,Подуяне”, ул.,,Ген. Инзов”, съставляващ УПИ Х-661, кв.306В, м.,,бул. Ботевградско шосе-рамка”

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-8397/1/20.06.2022 г., относно процедура по чл. 17, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за сключване на предварителен договор, във връзка с проект на ПУП-ПР и ПЗ и образуване на нови УПИ I-1616,1617-"за жс" и УПИ II-1618,1619-"за жс",  квартал 59, м." Факултета“

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-7186/2/20.06.2022 г., относно довършване на процедура по изменение на подробен устройствен план по реда на 15, ал. 3 и ал. 5 от  ЗУТ, относно УПИ XII-161, кв. 6, м. "ж.к. Люлин-център" и м. "ж.к. Люлин-главен център"

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-8227/2/20.06.2022 г., относно процедура за доброволно прилагане на действащия ПУП- план за регулация за УПИ II - 937 за КОО, м. "ж.к. Люлин - 7 м.р.", на основание §8, ал. 2, т. 1 от ПР от Закона за устройство на територията

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9427/1/30.06.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обект, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо бюфетно хранене – бюфет в общинско училище на територията на Столична община /СО/ - район „Средец“, находящи се в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II“, с идентификатор 68134.108.196.1, ул. „Цар Иван Асен II“, № 72, кв. 17-а, парцел I, м. „Трета извънградска част“, АПОС № 939/23.11.2012 г.

Трайчо Трайков – кмет на район Средец

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9429/1/30.06.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обект, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене – стол в общинско училище на територията на Столична община /СО/ - район „Средец“, находящи се в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II“, с идентификатор 68134.108.196.1, ул. „Цар Иван Асен II“, № 72, кв. 17-а, парцел I, м. „Трета извънградска част“, АПОС № 939/23.11.2012 г.

Трайчо Трайков – кмет на район Средец

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6632/3/27.06.2022 г., относно довършване на процедура за изменение на ПУП по реда на чл.15, ал.3 и ал.5от ЗУТ във .вр. с чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС относно УПИ XII-2186, 2187 "за жс", кв. 25, м. "с. Владая и в.з. Владая", район Витоша

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6460/1/20.06.2022 г., относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1978.674, с площ от 1338 кв.м., находящ се в гр. София, район ,,Витоша", ул.,,Мавровец" № 3, за който е отреден УПИ V-674, кв.19, м.,,в.з. Киноцентъра ІІ част"

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-8181/3/20.06.2022 г., относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ПРЗ, касаеща УПИ Х-1138 ,,за коо", кв.7а, м.,,ж.к. Свобода" и УПИ VІ ,,за озеленяване", кв.7а, м.,,ж.к. Свобода", чрез сключване на окончателен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ, както и представен от вносителя коригиран проект за решение с писмо, вх. № СОА22-ВК08-8181/2/31.05.2022 г.

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4250/2/27.06.2022 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на  недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ кафе -клуб, находящ се в ж.к." Стрелбище", бл.98, партерен етаж на жилищния блок, с площ от 60,90 кв.м., ведно с законно построен навес, с площ от 38,33. кв.м.

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-7134/5/20.06.2022 г., относно предложение за учредяване на право на пристрояване към самостоятелен обект - частна собственост, върху урегулиран поземлен имот, находящ се на територията на район "Илинден" - частна общинска собственост

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9841/2/30.06.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, предназначен за организиране на ученическо столово хранене в 3-то СУ „Проф. Марин Дринов“

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-12078/6/16.06.2022 г., относно  откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на втория етаж и складово помещение на първия (приземния) етаж от двуетажна нежилищна сграда – частна общинска собственост, заедно с градина с площ 180 кв. м, представляваща част от поземления имот, върху който е построена сградата, находящи се на булевард “Черни връх” № 27, Район “Лозенец”

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12714/6/20.06.2022 г., относно  откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на реална част от поземлен имот - частна общинска собственост, с цел разполагане на един преместваем обект, включващ покрита и открита площ по одобрена схема от главния архитект на СО

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 

 

20. Доклад вх. № СОА22-ВК08-7387/1/14.06.2022 г., относно  откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на обособени части от имот - публична общинска собственост, върху която е предвидено разполагането на преместваеми обекти по типов проект и мобилни търговски съоръжения по одобрена схема на главния архитект на СО Константин Павлов - кмет на район Лозенец

21.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-99/9/20.06.2022 г., относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

22.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-7195/3/20.06.2022 г., относно провеждане на процедура по реда на Закона за устройство на територията

Петко Горанов – кмет на район Студентски

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад № СОА20-ВК66-797/28.01.2020 г. относно приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична

Общински съветници от ПГ Патриоти за София

Доп. т. 2

Доклад № СОА22-ВК66-1198/2/11.05.2022 г. относно изменение и допълнение на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки

Михаил Петров и Владимир Митов – общински съветници

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg