Обратно Заседание №18 на ПК по финанси и бюджет от 12.05.2020 г.

 

Дневен ред на  извънредно заседание на Постоянната комисия по

           финанси и бюджет на 12.05.2020 г., вторник,

от 13,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

    1

2

3

т. 1

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2819/2/05.05.2020 г. относно изменение и допълнение на Решение №130 от 16.04.2020 г. на Столичен общински съвет, във връзка с функционирането на Център за кризисно настаняване на бездомни лица и временно преместване на Център за временно настаняване „Свети Георги“

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

т. 2

Доклад вх. № СОА20-ДИ05-1056/7/08.05.20 г. относно участие на Столична община като партньор в Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Десислава Билева – зам. кмет на СО

т. 3

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2923/2/27.04.20 г. относно конкурс за избор на финансов посредник за управление на портфейлен лимит, служещ за гаранционно покритие на малки и средни предприятия на територията на Столична община

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО