Обратно Заседание №14 на ПК по финанси и бюджет от 10.03.2020 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

финанси и бюджет, което ще се проведе на 10.03.2020 г., вторник,

от 13,00 ч. в зала 1, ет. 2, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

  1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-10119/4/17.02.20 г. относно членство на Столична община в Националната асоциация на доброволците в Република България /НАДРБ/

Борислав Иванов, Карлос Контрера и Иван Мечков – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА19-МЦ29-585/2/19.02.20 г. относно удължаване на гратисния период по договори за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център V – София“ ЕООД

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1179/10.02.20 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за наем на обекти, находящи се в административни сгради на СО – ул. „Московска“ № 33, ул. „Париж“ № 1 и ул. „Париж“ № 3

Светозар Ерменков – секретар на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1687/24.02.20 г. относно обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт в Столична община за 2020 г.

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1509/18.02.20 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмет на Столична община за 2020 г.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1567/20.02.20 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ сградата на бившата Професионална гимназия по битова и електро-транспортна техника, находяща се на ул. „Никола Мушанов“ № 147, в УПИ II, кв. 2, м. „НПЗ „Средец, район Красна поляна

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО и Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2873/22.02.20 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и Национален дворец на културата

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-9433/4/10.02.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет и манипулационна, находящи се в сграда – публична общинска собственост, находяща се на територията на район „Нови Искър“

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-11053/3/14.02.2020 г., относно придобиване от СО на ПИ с идентификатор 68134.905.2, попадащ в улична регулация о. т. 441- о.т. 440, ул. „Проф. Васил Арнаудов“

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад, вх. № СОА18-ТД26-6634/10/13.02.2020 г, относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с процедура за изменение  на ПУП за кв. 21, м. „Младост- Център“, чрез образуване на УПИ ІІ- 402 „за офиси, „пг и коо“

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-8932/4/13.02.2020 г., относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.4329.9501, с площ от 743 кв. м, за който е отреден УПИ ІІІ- 809, кв.48 по плана на м. „в. з. Горна баня- разширение на кв. Горна баня“, находящ се в гр. София, район „Овча купел“, ул. „Черешова градина“ № 6

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-6136/9/13.02.2020 г., относно предложение за поправка на Решение № 490 по Протокол № 79 от 11.07.2019 г., т. 80 на СОС

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад, вх. № СОА18-ВК08-8525/15/13.02.2020 г., относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на ПР за кв. 17, м. „Овча купел- 2“- в частта му за УПИ ІV- 213

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-15131/2/13.02.2020 г., относно провеждане на процедура по §8, ал. 2, т. 1 от ПРЗУТ, за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ І- 356, кв. 11, м. „с. Мрамор“, район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-17085/1/14.02.2020 г., относно придобиване от СО на ПИ- реална част с площ от 1290 кв. м. от имот с идентификатор 48206.2666.30, попадаща в обект „Временна връзка, свързваща улица „Васил Левски“ /път за село Мрамор/, със Северна скоростна тангента, собственост на физически лица

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-6301/4/13.02.2020 г., относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж с площ от 92, 3 кв. м. върху ПИ с идентификатор 02659.2196.4, съставляващ УПИ ІІ- 45, кв. 32, м. „кв. Вертикал“, СО- район „Банкя“, за надстрояване на съществуваща двуетажна сграда- собственост на Йордан Любенов

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх. № СОА19-НЦ62-548/7/19.02.20 г. относно предоставяне под наем на нежилищно помещение – частна общинска собственост, находящо се на бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, първи етаж, на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Здраве за всички“

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-1341/4/02.03.20 г. относно кандидатстване на район „Красно село“ като партньор в проект по програма на ЕК

Росина Станиславова – кмет на район Красно село

 1.  

Писмо вх. № СОА20-ВК66-1419/14.02.20 г. относно продажба на движими вещи-отпадъци чрез търг с явно наддаване

Йоана Христова – зам. кмет на СО

 1.  

Писмо вх. № СФИ19-МЦ29-103/1/25.02.20 г. от В. Савов – ликвидатор относно, удължаване на срока за ликвидация на „Диагностично-консултативен център X- София“ ЕООД до 30.06.2020 г.

/за сведение/

 1.  

Писмо вх. № СОА19-МЦ29-329/4/25.02.20 г. от В. Савов - ликвидатор относно,  удължаване на срока за ликвидация на „Медицински център I – Банкя“ ЕООД до 30.06.2020 г.

/за сведение/

 1.  

Отчети вх. № СОА20-ТД26-1221/30.01.20 г.; вх. № СФИ19-МЦ29-5/373/30.01.20 г.; № СОА19-МЦ29-198/3/31.01.20 г.; № СОА19-МЦ29-205/3/04.02.20 г.; № СОА19-МЦ29-195/3/30.01.20 г.; № СОА19-МЦ29-202/3/29.01.20 г.; № СФИ19-МЦ29-5/382/31.01.20 г.; № СФИ19-МЦ29-5/386/31.01.20 г.; № СОА19-ГР94-2127/3/30.01.20 г.; № СОА17-ГР94-4953/24/30.01.20 г. от контрольори и управители на общински търговски дружества

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2035/05.03.20 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2019 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2020 г.

Елен Герджиков – председател на СОС

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2076/05.03.20 г. относно осигуряване на средства за комуникационна платформа на Столична община и Столичен общински съвет, създадена с решение № 549/26.07.2018 г. на СОС

Малина Едрева, д-р Антон Койчев, Калоян Паргов и Карлос Контрера – общински съветници

Доп. т. 3

Писмо вх. № СИС16-ПП00-44/462/03.12.19 г. от собственици на имоти, находящи се в участъка от ул. „Лазарица“ до „Околовръстен път“, район Връбница, отговор № СОС-17-ВК08-18482/23.12.19 г. от Й. Фандъкова – кмет на СО

 

 

 • Протокол № 14 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 10.03.2020 г.