Обратно Заседание № 95 на ПК по финанси и бюджет от 09.06.2022 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 09.06. 2022 г., четвъртък,

от 9,30 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

        1

2

3

  1.   

Доклад вх. № СОА22-ВК66-5437/27.05.22 г. относно предложение за поемане на дългосрочен дълг от Европейската инвестиционна банка допълване на нов компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ към Проект “Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“

Ангел Джоргов - зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 

 

  1.  

Доклад вх. .№ СОА21-ВК08-7655-[4]/01.06.2022 г. за процедура по реда на §8, ал.2, т. 1 от ПР на ЗУТ във вр. с чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС относно УПИ XIV-47 и УПИ XIII-46, кв. 12а, м. „в.з. Киноцентър III част- разширение

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg