Обратно Заседание №22 на ПК по финанси и бюджет от 09.06.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 09.06.2020 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

    1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-691/23.01.2020 г. относно Стратегия за дигитална трансформация на София, придружен с писмо вх. № СОА20-ВК66-691/2/21.05.2020 г. с нов проект на Стратегия за дигитална трансформация

 

Николай Стойнев и Христиан Петров – общински съветници, Владимир Данаилов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ГР94-5901/06.12.2020 г. относно приемане на „Програма за дигитализация на Столична община 2020 -2022 г.“

Становище вх.№ СОА19-ГР94-5901/5/31.01.2019г. от Владимир Данаилов-зам. кмет на СО

Групата на ДБ в СОС чрез Методи Лалов – общински съветник

/водеща комисия/

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1687/2/04.06.20 г. относно Решение № 105, по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. и Решение № 133, по Протокол № 11 от 16.04.2020 г. на СОС във връзка с обявена сесия и промени в обявена сесия за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на детско – юношеския спорт за 2020 г.

Татяна Георгиева – общински съветник и доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ПП00-1/24/01.06.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община“ по Процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Кристиан Кръстев, Дончо Барбалов, Ирина Савина – зам. кметове на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ПП00-139/171/27.05.20 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по проект Girce – „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика“, съ-финансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG Europe на Европейския съюз /ЕС/

Десислава Билева – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3392/2/27.05.20 г. относно Решение № 65/20.02.2020 г. за обявяване на сесия за програмно финансиране и Решение № 133/16.04.2020 г. за промяна в изискванията към кандидатстващите организации по Програма за развитие за физическото възпитание и спорта/ФВС/

Доц. д-р Тодор Чобанов –зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ПП00-2/18/04.06.20 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Ремонтни дейности на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“, район „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175 за финансиране от Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/ на Министерство на труда и социална политика /МТСП/

Албена Атанасова и Ирина Савина – зам. кметове на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4132/28.05.20 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /с приоритет лица, употребяващи психоактивни вещества и/или алкохол/“ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-673/3/21.05.2020 г., относно придобиване от Столична община на реални части от ПИ с идентификатор 68134.905.1211, попадащи в ул. "Филип Кутев", с площ 955 кв. м., и в УПИ III - за озеленяване, кв.1, м. "Зоопарк", с площ 526 кв.м., собственост на физически лица 

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-4890/4/21.05.2020 г., относно придобиване от Столична община на реални части от ПИ с идентификатор 68134.905.1212, попадащ в ул. "Филип Кутев", и ул. "Ради Радев" с площ от 1657 кв.м., собственост на физически лица. 

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-15127/3/21.05.2020 г., относно Придобиване от Столична община на поземлен имот 68134.2815.1201, с площ от 331 кв.м., попадащ в улична регулация , собственост на физически лица

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-3733/5/21.05.20 г. относно провеждане на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот – помещение за стоматологичен кабинет в сградата на 162 ОУ „Отец Паисий“, находящ се в кв. Ботунец, район „Кремиковци“ – публична общинска собственост

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-586/1/18.05.20 г. относно отдаване под наем за срок от 5 години, без търг или конкурс на нежилищно помещение /магазин/, находящо се на партера в сградата на улица „Сердика“ № 21, район „Оборище“ и представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.253.16 с площ 35,26 кв. м. за нуждите на централната и софийските организации на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на демократичните синдикати“

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-1521/8/07.04.20 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда

 

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

/отложен за изготвяне на нова оценка/

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-8145/3/12.03.2020 г. относно прехвърляне правото на собственост върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ V-158,  кв.14, м.в.з. „Беликата“, с. „Панчарево“, на собственика на законно построена върху него сграда

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

/отложен за изготвяне на нова оценка/

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-12325/12/08.04.20 г. относно процедура за продажба по реда а чл. 35, ал. 3 от ЗОС на 8 % идеални части от поземлен имот с идентификатор68134.106.77, целият с площ от 517 квм.м. съставляващ УПИ XII – 77, кв. 556, м. „Центъра – Зона“ А-юг, находящ се в гр. София, район Средец, ул. Шипка“ № 42, придружен с допълнителна информация с вх. № СОА18-ВК08-12325/14/02.06.20 г.

Трайчо Трайков – кмет на район Средец

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4345/04.06.20 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2019 г.

Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов – общински съветници, д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-165/2/04.06.20 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейнова“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

 

Д-р Антон Койчев, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4335/04.06.20 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД, чрез непарична вноска

 

Д-р Антон Койчев, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА19-МЦ29-294/2/04.06.20 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на  „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 10 години

 

Д-р Антон Койчев, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 5

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4458/08.06.2020г.  относно приемане на решение за изменение и допълнение на Решение №137 по Протокол 11 от 16.04.2020г. на СОС по повод допълнение към инициативата „Солидарност в културата“, като добавя ново Направление №3, с наименование „Подкрепа за независими културни оператори /организации/ активно допринасящи за културния живот в Столична община“ заедно с насоки за участие

Малина Едрева,

Силвия Христова,

Ботьо Ботев,

Георги Георгиев

Калоян Паргов и

Карлос Контрера - общ. съветници