Обратно Заседание № 94 на ПК по финанси и бюджет от 07.06.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 07.06. 2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ДИ05-338/5/20.05.22 г. относно създаване  на нова социална услуга в общността – „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет спортна насоченост) – с основни дейности „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ и “Дневна грижа“,   на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД01-0622/18.04.2022г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.05.2022г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-5597/31.05.22 г.  относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BGENVIRONMRNT-3.002-0011-СО1 от 06.12.2021г., за проект „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община, чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6501/29/02.06.2022 г. относно одобряване на избрания кандидат във връзка с проведен конкурс по учредяване на срочно и безвъзмездно право на ползване върху спортен обект - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8713 от 25.03.2014 г. представляващ УПИ У1-„за озеленяване с режим на ТГО“, кв. 24, м. „Люлин-2 м.р.“ с площ от 7 128 кв. м, ведно с построената в него обслужваща масивна сграда - съблекалня със ЗП 268 кв. м., изградена ограда, настилка, затревяване върху дренаж, спортни съоръжения-врати

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ДИ05-1056/27/23.05.22 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, с предоставена безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от ФМ на ЕИП (2014-2021)

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-1763/02.06.2022 г. относно искане за прилагане на насърчителна мярка, предоставена със Сертификат за инвестиция Клас „В“ №  0001/15.09.2021 г. за инвестиционен проект „Разширение на дейността на Медицински център „Детско здраве“ и разширяване на сътрудничеството с МБАЛ „Здравето 2012“ ООД чрез построяване на „Сграда с обществени функции  - детски медицински комплекс с болнично детско отделение и поликлинична част в новообразуван УПИ  XIII/2024, 2025, 2026, 2027, 9504/ - за „здравно заведение“, кв.9, м. „Овча купел - актуализация“, “, придружен с писмо вх. № СОА22-ДИ05-1763/1/03.06.22 г.

Николай Стойнев, Калоян Паргов, Карлос Контрера, Анна Стойкова, Борислав Бориславов, д-р Веселин Милев, Васко Тодоров, Грети Стефанова, Зафир Зарков, Татяна Георгиева – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-5406/26.05.22 г. относно Програма на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза / РМЖ/

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Малина Едрева, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-161/2/25.05.22 г. относно даване на съгласие "Диагностично - консултативен център XXIV - София" ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

8.

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-182/2/25.05.22 г. относно даване на съгласие "Диагностично-консултативен център XXII - София" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-183/2/25.05.22 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на ДКЦ 5 - София ЕООД от 5 (пет) години

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5651/01.06.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5745/02.06.2022 г. относно даване на съгласие Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД – гр. София да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-247/2/02.06.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXX - София“ ЕООД за закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-44/2/02.06.2022 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXIX - София“ ЕООД

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-5470/27.05.2022 г. относно получена покана за участие на Столична община като партньор в проектно предложение „Социални услуги ориентирани към гражданите“, СИТИСЕСС (Citizen-Centered Social Services, CITICESS), финансирано от Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-5437/27.05.22 г. относно предложение за поемане на дългосрочен дълг от Европейската инвестиционна банка допълване на нов компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ към Проект “Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“

Ангел Джоргов - зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-5595/31.05.2022 г. относно провеждане на тръжна процедура за продажба на негодни за втора употреба метални изделия от транспортната инфраструктура, съхранявани от „Софинвест“ ЕАД, находящи се в депо за съхранение „Младост“ и утвърдени с акт за брак № СОА22-ВК66-3434/06.04.2022г., на основание Заповед № СОА21-РД91-38/19.01.2022г. на кмета на Столична община

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ДИ02-46/2/18.05.22 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-УЗ21-1089/6/17.05.22 г. относно разсрочване на публични общински вземания за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ", ЕИК 131209472, на основание чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ

 

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4835/20/30.05.2022 г. относно получена покана за участие на Столична община като партньор в проектно предложение „Умения, свързани с интелигентната специализация в контекста на двойния преход – SKYLA (СКИЛА)” (Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition) по обявена Първа покана за проектни предложения по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8431/01.06.2022 г. относнопровеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект от образователната инфраструктура – плувен басейн и прилежащите спомагателни помещения, с обща площ 584,00 кв.м. в сградата на 88 СУ „Д. Попниколов“ гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Д. Попниколов“ №7, с кадастрален идентификатор 68134.4334.940.6, АОС № 3395/06.06.2013 г., придружен с коригиран проект за решение с вх. № СОА22-ВК08-8431/1/02.06.22 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО и Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-6627/4/19.05.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на мерки за енергийна ефективност във 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ , ул. „Ген. Суворов“ № 36, кв. Павлово, р-н „Витоша“

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16048/6/23.05.22 г. относно изменение на Решение № 22 на Столичния общински съвет от 14.01.2021 година, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 14.01.2021 г., Протокол № 26, точка 22 от дневния ред

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4885/1/16.05.2022 г. относно промяна характера на собствеността на три общински имота от публична в частна собственост, провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за сключване на предварителен договор по предложен проект за ПУП-изменение на план за регулация в обхвата на местност НПЗ „Изток“, м. „Къро“ и приемане на дарение върху поземлен имот, попадащ в улична регулация, придружен с актуална пазарна оценка с вх. № СОА22-ВК08-4885/5/26.05.22 г.

Арх. Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6443/1/18.05.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-4480/1/29.04.22 г. относно откриване на процедура за  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок 5 години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 37914.6843.1244.1.4, с площ от 24 кв. м, находящ се на втория етаж в административната сграда на кметството в село Кокаляне, Район “Панчарево”

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2390/4/06.04.22 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 68134.4333.196,68134.4333.197 и 68134.4333.327, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК66-2390/5/18.05.22 г. с приложена данъчна оценка на имота, собственост на заявителите

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-1033/4/22.03.22 г. относно провеждане на процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и последващо учредяване на право на строеж върху общинската част от новообразувания урегулиран поземлен имот, находящ се на територията на район „Надежда”, срещу обезщетение, чрез предоставяне в собственост на Столична община на равностойни самостоятелни обекти

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-7249/6/13.04.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-7249/8/18.05.22 г. за актуализация на пазарните оценки, писмо вх. № СОА21-ВК08-7249/10/02.06.22 г. с приложена допълнителна информация

Делян Георгиев – кмет на район Изгрев

 1.  

Писмо вх. № СОА22-ВК66-4990/18.05.22 г. относно доклад за работата на работна група в изпълнение на Заповед № СОА20-РД91-37/13.02.20 г. на кмета на СО

Д-р Антон Койчев – председател на работна група

 1.  

Писмо вх. № СОА22-ТД26-7061/26.05.22 г. от „МТК ГРОУП“ ООД относно предложение за провеждане на преговори

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-ВК66-5815/03.06.22 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на фондация Асоциация за развитие на София за 2021 г. финансов отчет за дейността на организацията с нестопанска цел през 2021 г. на Асоциация за развитие на София, основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2022г. и бюджет за 2022г.

Георги Георгиев – председател на СОС, Малина Едрева, Ботьо Ботев, Иван Пешев, Иво Божков – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА22-ВК66-5651/1/03.06.22 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София Св. Йоан Кръстител ЕАД чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 3

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-398/9/30.05.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 6 /шест/ класни стаи, ситуирани на 4 етаж в основното крило на сградата на 113 СУ „Сава Филаретов“ за образователни нужди

Иван Божилов – кмет на район Илинден

Доп. т. 4

Доклад вх. .№ СОА21-ВК08-7655-[4]/01.06.2022 г., относно процедура по реда на §8, ал.2, т. 1 от ПР на ЗУТ във вр. с чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС относно УПИ XIV-47 и УПИ XIII-46, кв. 12а, м. „в.з. Киноцентър III част- разширение

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доп. т. 5

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10086/2/20.09.21 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от жилище и магазин в сградата на ул. „Сан Стефано“ № 1, заедно с припадащите се идеални части от сградата и мястото от съсобствениците Александър Силянов, Ирина Пенчева, Росица Силянова и Росен Силянов, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-10086/4/18.01.22 г. с изготвена нова пазарна оценка и нов проект за решение

Николай Александров – кмет на район Оборище

Доп. т. 6

Писмо вх. № СОА22-ВК08-2222/2/07.03.22 г. за продажба на движими вещи-отпадъци чрез търг с явно наддаване

 

Десислава Билева – зам. кмет на СО

Доп. т. 7

Писмо вх. № СОА22-ТД26-7297/31.05.22 г. относно инвестиционно предложение за реновиране на временен пазар на бул. „Черни връх“  в имот с идентификатор 68134.901.1002, район „Лозенец“, гр. София

Галина Бежанска – изп. директор на „Пазари Запад“ ЕАД

Доп. т. 8 Доклад вх. № СОА22-ВК66-5899/06.06.22 г. относно даване на съгласие на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД да извърши ремонт на покрива и монтаж на система за фотоволтаично производство на ток, представляващи дълготраен материален актив Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg