Обратно Заседание №12 на ПК по финанси и бюджет от 05.02.2020 г.

 

Дневен ред на  извънредно заседание на Постоянната комисия по

финанси и бюджет, което ще се проведе на 05.02.2020 г., сряда,

от 16,00 ч. в зала 1, ет. 2, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

                     Вносител

  1

2

3

  1.  

Доклад  вх. № СОА19-ГР94-6138/19.12.19 г., допълнен с доклад вх. № СОА19-ГР94-6138/5/03.02.20 г.  относно финансиране на четиригодишна ремонтна програма на трамваен релсов път и контактна мрежа на територията на Столична община – 2020 -2023 г. 

Симеон Ставрев – общински съветник

  1.  

Доклад  вх. № СОА19-ГР94-6139/19.12.19 г. , допълнен с доклад вх. № СОА19-ГР94-6139/3/24.01.20 г. относно финансиране на двугодишна ремонтна програма за ускоряване на тролейбусна транспорт чрез модернизация на въздушната контактна мрежа /ВКМ/ на територията на Столична община – 2020 – 2021 г.

Симеон Ставрев – общински съветник

  1.  

Доклад  вх. № СОА19-ГР94-6140/19.12.19 г. от Симеон Ставрев – общински съветник,  относно финансиране на дългосрочна програма за възстановяване на исторически подвижен състав за атракционни цели, собственост на общинските транспортни оператори – „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Симеон Ставрев – общински съветник

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ГР94-469/29.01.20 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2020 година

Владислав Панев и група общински съветници от Демократична България

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-883/30.01.20 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2020 година

Общински съветници от „БСП за България“

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-678/23.01.20 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 год.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

  • Протокол № 12 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 05.02.2020 г.