Обратно Заседание №29 на ПК по финанси и бюджет от 04.09.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 04.09.2020 г., петък,

от 10,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-6831/20.08.20 г. относно Приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2019 г.
 

Отчет вх. № СОА20-ВК66-7039/28.08.2020 г. от Йорданка Фандъкова – кмет на СО, относно дейността по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г. и изпълнение на програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г. /за сведение/ 
 

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ДИ04-848/3/14.08.20 г. относно разрешаване разходването на средства от дарителска сметка на Столична община

 

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5746/15.07.20 г. относно Отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2019 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2020 г.

Димитър Вучев, В. Митов, д-р Антон Койчев, Владимир Данев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-8935/2/16.07.20 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация „Панчарево“ ЕООД чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА20-МЦ29-74/6/16.07.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5890/20.07.20 г. относно промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2020 г.

 

Д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5820/16.07.20 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

 

Д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5821/16.07.20 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

 

Д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ДИ02-40/9/04.08.20 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

 

Д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5779/1/20.07.20 г. относно План за действие за 2020 г. към Стратегия за достъпна среда за всички на територията на Столична община 2018 – 2022 г.

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8539/3/25.07.20 г. относно осигуряване на заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО за разплащане на разходи по проект „Район Красно село – по-близо до гражданите – патронажна грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Росина Станиславова – кмет на район Красно село

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-6820/20.08.20 г. от Р. Абрашев – общински съветник, относно отчет за приетите решения на редовно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КРАМАТОРИУМ“ АД, проведено на 17.08. 2020 г.

/за сведение/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6490/5/12.08.20 г. от Ст. Пелтеков – изп. директор на „В и К“ ЕАД, относно редовно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД, проведено на 10.08. 20 г.

/ за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети и справки от общински търговски дружества: вх. № СФИ20-ТД26-117/85/28.07.20 г.; № СОА17-ТД26-10917/32/11.08.20 г.; № СОА20-ТД26-7227/29.07.20 г.; № СОА20-МЦ29-200/1/29.07.20 г.; № СОА20-ТД26-7364/03.08.20 г.; № СОА20-МЦ29-225/22.05.20 г.; № СОА20-ГР94-3849/31.07.20 г.; № СОА20-МЦ29-177/2/31.07.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/146/07.08.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/147/07.08.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/145/07.08.20 г.; № СФИ20-МЦ29-5/133/07.08.20 г.; № СФИ20-ТД26-250/1/13.07.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/148/07.08.20 г.; № СОА20-МЦ29-332/24.07.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/142/03.08.20 г.; № СОА20-МЦ29-356/06.08.20 г.; № СОА20-ГР94-3807/30.07.20 г.; № СОА20-ГР94-3774/28.07.20 г.; № СОА20-МЦ29-195/1/29.07.20 г.; № СОА20-МЦ29-184/1/28.07.20 г.; № СФИ17-ТД26-312/126/28.07.20 г.; № СОА16-МЦ29-49/32/29.07.20 г.; № СОА19-МЦ29-205/4/29.07.20 г.; № СОА20-МЦ29-187/1/30.07.20 г.; № СОА20-МЦ29-212/2/31.07.20 г.; № СОА20-МЦ29-209/1/04.08.20 г.; № СФИ20-ТД26-117/97/04.08.20 г.; № СФИ20-ТД26-117/89/29.07.20 г.; № СОА20-ГР94-3798/29.07.20 г.; № СОА20-ГР94-519/2/30.07.20 г.; № СОА20-ГР94-3819/30.07.20 г.; № СОА20-МЦ29-175/3/30.07.20 г.; № СОА20-ГР94-1395/1/30.07.20 г.; № СОА20-ГР94-3844/31.07.20 г.; № СОА20-ГР94-2008/1/31.07.20 г.; № СОА20-МЦ29-198/1/30.07.20 г.; № СОА20-МЦ29-199/1/30.07. 20 г.; № СОА20-МЦ29-190/1/30.07.20 г.; СФИ20-МЦ29-7/158/24.08.20 г.

/за сведение/