Обратно Заседание №11 на ПК по финанси и бюджет от 04.02.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

финанси и бюджет, което ще се проведе на 04.02.2020 г., вторник,

от 13,00 ч. в зала 1, ет. 2, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

                                   Вносител

   1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-678/23.01.20 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 год.

- писмо вх. № СОА20-ВК66-768/27.01.20 г. от Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС

- писмо вх. № СОА20-ВК66-677/23.01.20 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно постъпили писмени предложения от местната общност към 20.01.2020 г.;

- писмо вх. № СОА19-УЗ21-890/2/16.01.20 г. от УН към 35 СЕУ „Добри Войников“ за финансиране на проект за повишаване на енергийната ефективност – 1 035 790 лв.;

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-834/29.01.20 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ГР94-469/29.01.20 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта да сборен бюджет на Столична община за 2020 година

 

Владислав Панев и група общински съветници от Демократична България

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-835/29.01.20 г. относно предложение за икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община

К. Контрера, З. Зарков, Хр. Петров – общински съветници, Кр. Кръстев – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад  вх. № СОА19-ГР94-6138/19.12.19 г.  относно финансиране на четиригодишна ремонтна програма на трамваен релсов път и контактна мрежа на територията на Столична община – 2020 -2023 г. 

Симеон Ставрев – общински съветник

 

  1.  

Доклад  вх. № СОА19-ГР94-6139/19.12.19 г. относно финансиране на двугодишна ремонтна програма за ускоряване на тролейбусна транспорт чрез модернизация на въздушната контактна мрежа /ВКМ/ на територията на Столична община – 2020 – 2021 г.

Симеон Ставрев – общински съветник

 

  1.  

Доклад  вх. № СОА19-ГР94-6140/19.12.19 г. от Симеон Ставрев – общински съветник,  относно финансиране на дългосрочна програма за възстановяване на исторически подвижен състав за атракционни цели, собственост на общинските транспортни оператори – „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Симеон Ставрев – общински съветник

 

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-10187/6/07.01.20 г. относно трудовите възнаграждения на персонала в Общинските театри в София

Веселин Калановски и Михаил Паргов – общински съветници

  1.  

Писмо вх. № СОА19-МЦ29-366/8/24.01.20 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО, относно предоставяне на допълнителна информация за изграждането на високотехнологична зала в СБПДЦП „Света София“ ЕООД

/ за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-883/30.01.20 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2020 година

Общински съветници от „БСП за България“

 

Доп. т. 2

Доклад вх.№ СОА19-ТД26-9716/5/30.01.2020 г. относно даване на съгласие за учредяване от страна на „Топлофикация София“ ЕАД на гаранционни обезпечения в полза на трети лица, във връзка с прилагане на нормативната уредба за участие на пазара на електрическа енергия и на организирания борсов пазар на природен газ, както и банкова гаранция в полза на Столична община.

Георги Георгиев – общински съветник и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Доп. т. 3

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-892/30.01.2020 г. относно календар на културните събития на Столична община за 2020 година

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

Доп. т. 4

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-893/30.01.2020 г. относно решения, приети от творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2020 година

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, доц. д-р Т. Чобанов – зам. кмет на СО, Борислав Бориславов – общински съветник

Доп. т. 5

Предложение вх. № СОА20-ВК66-678/1/31.01.20 г. относно изменение и допълнение на проект за сборен бюджет на Столична община за 2020 г., внесен с доклад СОА20-ВК66-678/23.01.2020 г.

Карлос Контрера – председател на ПК „Патриоти за София“

Доп. т. 6

Предложения вх. № СОА20-ГР94-511/31.01.20 г. за изменения на проект за бюджет на Столичната община за 2020 г.

Борис Бонев – общински съветник

 

  • Протокол № 11 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 04.02.2020 г.