Обратно Заседание № 3 на ПК по финанси и бюджет от 03.12.2019 г.

 

Дневен ред

на редовно заседание, на 03.12.2019 г., /вторник/, 13,00 ч., зала 1, ет. 2, ул. "Московска" 33

 

№ по ред

Наименование

                     Вносител

  1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9615/27.11.19 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 07.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 от 06.03.2008 г.; разгласена на 07.03.2008 г.

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

  • Протокол № 3 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 03.12.2019 г.