Обратно Извънредно заседание №2 на ПК по финанси и бюджет от 02.12.2019 г.

 

Дневен ред

на извънредно заседание на 02.12.2019 г., /понеделник/ от 9,00 ч., зала 1, ет. 2, ул. "Московска" 33

 

№ по ред

Наименование

                      Вносител

  1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9184/14.11.19 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGI6RFOPOOI- 1.001-004-C01, за проект „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община "- етап I, за обект Кризисен център „Вяра. надежда и любов" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGI6RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014- 2020 - София'' (част от Процедура BGI6RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020") Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие" одобрен за финансиране по Оперативна програма ,. Региони в растеж " 2014-2020

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9188/14.11.19 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGI6RFOP001-1.001-0004-С01, за проект „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община"- етап 1. за обект Кризисен център „Вяра. надежда и любов " по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 ., Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - София " (част от Процедура BGI6RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020") Приоритетна ос 1: „ Устойчиво и интегрирано градско развитие " одобрен за финансиране по Оперативна програма „ Региони в растеж " 2014-2020

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ТД26-14960/3/26.11.19 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД и даване на мандат за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 16.12. 2019 г. редовно Общо събрание на акционерите на дружеството

Николай Стойнев – председател на ПК по икономика и собственост

 

  • Протокол № 2 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 02.12.2019 г.