Обратно Заседание № 20 на ПК по финанси и бюджет от 02.06.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

финанси и бюджет на 02.06.2020 г., вторник,
от 13,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

    1

2

3

  1.  

Писмо вх. № СОА20-ВК66-3881/19.05.2020 г. относно предложение за произвеждане на местен референдум на територията на Столична община

Група общински съветници

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ГР94-898/19.02.2020 г. относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника  за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община / приет с Решение № 344 на Столичен общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г./

Методи Лалов и Яна Тодоранова – общински съветници

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-691/23.01.2020 г. относно Стратегия за дигитална трансформация на София, придружен с нов проект на Стратегия с вх. № СОА20-ВК66-691/2/21.05.2020 г.

Николай Стойнев и Христиан Петров – общински съветници, Владимир Данаилов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ГР94-5901/06.12.2019 г. относно приемане на „Програма за дигитализация на Столична община 2020 – 2022 г.“

Група общински съветници от Демократична България чрез Методи Лалов – общински съветник

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-1921/1/19.05.2020 г., относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на реална част, с площ 1 кв. м от имот-публична общинска собственост, представляващ административна сграда на р-н Илинден, находяща се в гр. София, жк. Захарна фабрика, ул. Билянини извори №10, върху която част се предлага поставянето на банкомат

Иван Божилов – кмет на район Илинден

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ТД26-16235/3/21.05.2020 г., относно Учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за изграждане на трансформаторен пост тип БКТП е площ от 9 кв. м и прилежащите кабелни линии със сервитутна площ от 16 кв. м върху общински имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 37914.6848.3208, в.з "Бяла нива", землището на с. Кокаляне. 

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-4872/1/21.05.2020 г., относно провеждане на процедура по реда н параграф 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Димитър Димов – кмет на район Надежда

  1.  

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, разположено на първи етаж в сградата на 170-то СУ „Васил Левски“, находящо се в гр. Нови Искър, кв. „Курило“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-3290/6/18.05.2020 г., относно прилагане на процедура по чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 

  • Протокол № 20 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 02.06.2020 г.