Обратно Извънредно заседание № 101 на ПК по финанси и бюджет от 21.07.2022 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 21.07.2022 г., четвъртък,

от 9,30 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-99/2/14.07.2022 г. относно даване на разрешение на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД за разпоредителна сделка, чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, включен в капитала на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-322/2/18.07.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен центърXXII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-258/4/18.07.2022 г. относно даване на съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София ЕАД да закупи дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

4.

Доклад вх.№ СОА22-ГР94-1591/6/07.07.2022 г. относно прекратяване на съсобственост, върху недвижими имоти – частна общинска собственост, между Столична община и „Трансинвест 007“ ЕООД и „Лекс Инвест 17“ ЕООД, с местонахождение – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 37а, чрез продажба на частта на общината - 18/60 ид. ч. от недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.302.491.1, заедно с 18/60 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 68134.302.491 по КККР на гр. София, одобрена със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК

Савина Савова – кмет на район Възраждане

5.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10699/2/19.07.2022 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, в обхвата на УПИ XII-13, кв. 199, м. „Центъра-Западно направление-част“ и прехвърляне право на собственост върху поземлен имот – ЧОС, с идентификатор 68134.300.629 по КККР на р-н „Възраждане“, с адм. адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 24

Савина Савова – кмет на район Възраждане

6.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11022/19.07.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в 2 СУ „Академик Емилиян Станев“, 26 СУ „Йордан Йовков“, 5 ОУ „Иван Вазов“, 50 ОУ „Васил Левски“ и 86 ОУ „Св. Климент Охридски“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

Допълнителна точка

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-ВК66-5100/3/15.07.22 г. относно даване на съгласие на „Метрополитен“ ЕАД да разходва собствени приходи за изпълнение на проект оптимизиране горивния процес на газовите котли в депото в кв. Обеля

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg