Обратно Извънредно заседание № 77 на ПК по финанси и бюджет от 13.01.2022 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 13.01.2022 г., четвъртък,

от 9,30 ч. , което ще се проведе  онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-16803/16.11.2021 г. относно кандидатстване на район «Подуяне»-СО по Програма «Красива България», мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ с проект „Конструктивно-възстановителни работи и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на читалище „Васил Левски“, бул. „Ботевградско шосе“ №50, с ИН 68134.614.266.1, кв.87. УПИ І-за читалище, м. „Ботевградско шосе-рамка“  по плана на гр. София, район „Подуяне“, придружен със становище вх. № СОА21-ВК08-16803/1/11.01.22 г.

На основание становище вх. №СОА21-ВК08-16803/1/11.01.2022 г. от Д. Барбалов – зам.-кмет на СО предлага следното изменение:

 Да се промени съдържанието на т.2 както следва: „При одобряване на проекта по т.1 възлага на кмета на район „Подуяне“ да внесе доклад с искане за съфинансиране  в размер на 125 604,65 лв. /сто двадесет и пет  хиляди шестстотин и четири лева и 65 ст./ с ДДС до Съвета за управление на СОПФ“

Ева Митова – кмет на район Подуяне

  1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18190/10.12.2021 г.  относно даване на съгласие за кандидатстване по Проект „Красива България“, мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ и разрешаване на необходимите средства за съфинансиране на проект за извършване на мерки за енергоспестяване – „Топлинно изолиране на външни стени и частична подмяна на дограма в 162 ОбУ „Отец Паисий“, кв. Ботунец, район „Кремиковци“, Столична община, придружен със становище вх. № СОА21-ВК08-18190/1/11.01.22 г.

На основание становище вх. №СОА21-ВК08-18190/1/11.01.2022 г. от Д. Барбалов – зам.-кмет на СО предлага следното изменение:

 Да се промени съдържанието на т.4 както следва: „Възлага на кмета на район „Кремиковци“ да внесе доклад с искане за съфинансиране  в размер на 259 467,57 лв. с ДДС /двеста петдесет и девет  хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и петдесет и седем ст./ до Съвета за управление на СОПФ“

Лилия Донкова – кмет на Кремиковци