Обратно Извънредно заседание № 75 на ПК по финанси и бюджет от 16.12.2021 г.

Дневен ред на  извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  16.12.2021 г., четвъртък,

от 9,30 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад № СОА21-ВК08-17688/1/14.12.2021 г.  относно процедура по реда на чл. 15. ал 5 от Закона за устройство на територията, за изменение на действащия подробен устройствен план - план за регулация на локално платно на бул. „Цариградско шосе“ от. о.т. 6а - о.т. 629, изменение границите на УПИ I-9949 и създаване на нов УПИ I-9949,9951, изменение границите на УПИ VI-3602,3713 и създаване на нов УПИ VI-3602,3713,3769, кв. 12, м. „Цариградско шосе 7-11 км.“, район „Младост“

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

Доп. т. 1

Информация вх. № СОА21-ТД26-3760/14/15.12.21 г. от г-н Мирослав Боршош – зам. кмет на СО, относно Обект „Пристройка, реконструкция, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура, УПИ I - за спорт и атракции, кв. 1, м. „Южен парк - II част”, район „Триадица“ - Столична община, гр. София, във връзка с искане от членовете на комисията от  заседание, проведено на 23.11.21 г.

/за сведение/