Обратно Извънредно заседание № 65 на ПК по финанси и бюджет от 09.09.2021 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и на 09.09.2021 г., четвъртък,

от 9,40 ч. , което ще се проведе онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС
 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-9593/1/07.09.21 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 14.09.2021г. редовно годишно Общо събрание на акционерите

Николай Стойнев  и Стефан Марков – общински съветници

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12639/07.09.21 г. относно прехвърляне на бюджетни средства

Генчо Керезов – зам. кмет на Столична община

 

/водеща комисия/