Обратно Извънредно заседание № 59 на ПК по финанси и бюджет от 10.06.2021 г. (съвместно с ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация)

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 10.06.2021 г., четвъртък,

от 9,45 ч.,  съвместно с ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация, което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8032/26.06.20 г. r и становище вх. № СОА21-ВК08-3431/3/28.04.21 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на репресираните в България“, „Съюз на репресираните от комунистическия терор в Р България“ и „Съюз на свещениците в България“ върху нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, бул. „Сливница“ № 212, вх. А, придружен с допълнителна информация с вх. № СОА20-ВК08-8032/5/09.06.21 г.

Николай Александров – кмет на район Оборище