Обратно Извънредно заседание № 57 на ПК по финанси и бюджет от 20.05.2021 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 20.05.2021 г., четвъртък,

от 9,30 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4505/14.05.21 г. относно определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на Столична община, с приложен коригиран проект за решение с вх. № СОА21-ВК66-4505/1/18.05.21 г.

 

ПК по местно самоуправление подкрепя доклада с внесения коригиран проект за решение.

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

/водеща комисия/

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/36/13.05.21 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2021 г.

 

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/