Обратно Извънредно заседание № 53 на ПК по финанси и бюджет от 08.04.2021 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 08.04.2021 г., четвъртък,

от 9,30 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

                                   

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 т. 1

Доклад № СОА21-ВК66-1636/4/31.03.21 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“ по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане

 

Албена Атанасова – зам. кмет на СО