Обратно Извънредно заседание №44 на ПК по финанси и бюджет от 17.12.2020 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 17.12.2020 г., четвъртък,

от 9,40 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16317/16.12.20 г. относно Даване на съгласие за кандидатстване на район Средец - СО“ проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID- 19" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси

Трайчо Трайков – кмет на район Средец

 

  • Протокол № 44 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 17.12.2020 г.