Обратно Извънредно заседание № 43 на ПК по финанси и бюджет от 16.12.2020 г.

 

Дневен ред на  извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 16.12.2020 г., сряда,

от 17,15 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 1.  

Доклад №СОА20-МЦ29-594/2/15.12.2020 г. относно даване на съгласие „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общ. съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-16150/14.12.2020 г. относно даване на съгласие район „Нови Искър“ – Столична община, да кандидатства с проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Д. Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-16145/14.12.2020 г. относно даване на съгласие район „Люлин“ – Столична община, да кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Милко Младенов – кмет на р-н „Люлин“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-16123/14.12.2020 г. относно даване на съгласие район „Надежда“ – Столична община, да кандидатства самостоятелно по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., определяйки дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси

Д. Димов – кмет на р-н „Надежда“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-16081/14.12.2020 г. относно предоставяне на заемообразни средства във връзка с изпълнение на дейности по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане -процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“,

А. Стефанов – кмет на р-н „Овча купел“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-16080/14.12.2020 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на район „Оборище“ – СО с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-16058/11.12.2020 г. относно кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Младен Младенов – кмет на р-н „Връбница“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-16038/11.12.2020 г. относно кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Агенция за социално подпомагане  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.

Т. Петков – кмет на р-н „Витоша“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-16012/11.12.2020 г. относно кандидатстване за финансиране процедура за директно предоставяне на безвъзмезнда финансова помощ по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

С. Савова – кмет на р-н „Възраждане“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-15988/11.12.2020 г. относно определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие на СО район „Подуяне“ за кандидатстване по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Е. Митова – кмет на р-н „Подуяне“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-16169/15.12.2020 г. относно кандидатстване на СО-район „Сердика“ по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.,

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-15972/11.12.2020 г. относно публикувана покана за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Л. Донкова – кмет на р-н „Кремиковци“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-15867/10.12.2020 г. относно осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на р-н „Красно село“, във връзка с изпълнението на проект „Район Красно село – по-близо до гражданите-патронажна грижа“ по Оперативна програма „РЧР“ 201-2020 г., процедура BG05MOP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05MOP001-2.101-0178-С01/23.06.2020 г. по проектно предложение, одобрено с решение № РД 05-163/26.05.2020 г.

Р. Станиславова – кмет на р-н „Красно село“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-15605/04.12.2020 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG05MOP001-2.101-0181-С01

Г. Илиев – кмет на р-н „Слатина“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК08-16208/15.12.2020 г. относно кандидатстване за финансиране процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16147/14.12.20 г. относно даване на съгласие Столична община – район „Банкя“ да кандидатства за финансиране по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материални подпомагане

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-10684/10.12.2020 г. относно даване съгласие за сключване на споразумение между „МТК Гроуп“ ООД и Столична община за уреждане на отношенията между страните, касаещи изпълнение  на договор за обществен превоз на пътници

Прошко Прошков, Радослав Влахов, Иван Таков, Альоша Даков, Карлос Контрера – общински съветници

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-15938/10.12. 20 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на Столична община Район Младост по операция: -„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014- 2020 г. и съгласие за определянето на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси

 

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16235/16.12. 20 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на район „Триадица' CO с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне па безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16259/16.12.20 г. относно Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие Столична община - район „ Илинден" да кандидатства по ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19" ,финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16274/16.12.20 г. относно кандидатстване по процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ от страна на CO - район „Изгрев“

Делян Георгиев – кмет на район Изгрев

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16318/16.12.20 г. относно определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие на СО район „Слатина” за кандидатстване по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014- 2020, Операция BG05FMOP001-5.001 ”3.1- Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19”, за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16320/16.12.20 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на район „Красно село“ - Столична община, да кандидатства с проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на район „Красно село“-СО за неговото реализиране

 

Росина Станиславова – кмет на район Красно село