Обратно Извънредно заседание №36 на ПК по финанси и бюджет от 22.10.2020 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 22.10.2020 г., вторник,

от 9,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8532/15.10. 2020 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2020 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8531/15.10.2020 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2020 г., допълнен с доклад вх. № СОА20-ВК66-8531/2/20.10.2020 г. с приложен нов проект за решение с вх. № СОА20-ВК66-8531/3/20.10. 2020 г.

- Предложение вх. № СОА20-ВК66-8531/1/19.10. 2020 г. относно изменение и допълнение на доклад вх. № СОА20-ВК66-8531/15.10. 2020 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2020 г.

 

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

Карлос Контрера и Борислав Иванов – общински съветници от ПГ „Патриоти за София“

/водеща комисия/