Обратно Извънредно заседание №24 на ПК по финанси и бюджет от 25.06.2020 г. (съвместно с ПК по транспорт и туризъм)


Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет, съвместно с ПК по транспорт и туризъм на 25.06.2020 г., четвъртък, от 9,30 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

    1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5040/23.06.2020 г. относно даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи анекс към Договор за банков кредит № 866/24.07.2015 г. ( ДЗОП-10/24.07.2015 г.)

 

Николай Стойнев и д-р Георги Георгиев – общински съветници