Обратно заседание № 113 на ПК по финанси и бюджет от 10.01.2023 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  10.01.2023 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доклад вх. № СОА22-ВК66-15528/19.12.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения, в сграда с идентификатор 68134.202.1.2 - Акт за частна общинска собственост № 1821 от 27.01.2019 г. и идентификатор 68134.202.1.3 - Акт за частна общинска собственост № 1822 от 29.01.2019 г., намираща се на ул. „Дамян Груев“ № 8а.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК08-18021/07.12.22 г. относно изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК08-18021/1/30.12.22 г. с приложен коригиран проект за решение

Борис Милчев – общински съветник и Димитър Божилов – кмет на район Триадица

Доклад вх. № СОА22-ВК66-15519/19.12.22 г. относно увеличаване на капитала на „Дентален център II-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-94/05.01.2023 г. относно административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16RFOP001-1.001-0006-C02 „Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)

Лорита Радева, Анна Стойкова, Екатерина Йорданова – общински съветници, Десислава Билева – зам. кмет на СО, Албена Атанасова – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-523/3/20.12.22 г. относно отсрочване и разсрочване на публични общински вземания за местен Данък върху недвижимите имоти в размер над 100 000 лв. за срок над една година и за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 200105779, на основание чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16751/14.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от терен в имот - частна общинска собственост на територията на СО - район „Слатина“

Георги Илиев – кмет на район Слатина

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16684/2/22.12.2022 г. относно провеждане  на процедура конкурс за отдаване под наем  на нежилищен имот - публична общинска собственост, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 49206.2633.1055.1.8 със застроена площ от 64,50 кв. м. по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Мрамор, одобрен със Заповед № РД-18-38/15.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Обектът се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 49206.2633.1055.1 със застроена площ от 1165 кв. м.. Сградата е построена в имот с идентификатор 49206.2633.1055, попадаща в урегулиран поземлен имот XIV-за кметство, културен дом, поща и озеленяване, кв. 30, м. с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ №19, район „Връбница“ – Столична община.

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18463/1/03.01.2023 г. относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно  хранене за срок от 5 (пет) календарни години, в общинските училища на територията на район „Надежда“,  чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс  по реда на Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и  Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на Столична община

Димитър Димов – кмет на район Надежда

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17636/4/05.01.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно  право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.409.23  с площ 812 кв. м. , съставляващ  УПИ ХVІІІ-23 „за ЖС“, кв. 116, м. „Подуяне-центъра“ с административен адрес гр. София, ул. „Черковна“ № 19, срещу обезщетение за Столична община  с равностойни обекти.

Николай Александров – кмет на район Оборище

      10. Писмо вх. № СОА22-КЦ01-51400/24.10.22 г. от г-н Огнян Винаров за извършване на дарение за бедстващите села в Карловска община от наводненията и становище вх. № СОА22-ВК66-13485/19.11.22 г. от Д. Барбалов- зам. кмет на СО  

    11.

Информация за постъпила поща:

писмо вх. № СОА22-ТД26-8584/10/09.12.22 г.; писмо вх. № СОА22-ТД26-16410/6/20.12.22 г.; отчет вх. № СОА22-ТД26-16410/8/20.12.22 г.; отчет вх. № СОА21-ГР94-2799/6/14.11.22 г.; отчет вх. № СОА18-ГР94-1715/9/03.01.22 г.

/за сведение/

Допълнителни точки

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА23-ВК66-152/06.01.23 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи, свързани с изпълнението на проект „Иновативен градски транспорт” по Покана 5 с приоритет Подобряване качеството на въздуха по Програма „Новаторски дейности в областта на устойчивото градско развитие“ от проектите на „Иновативни градски действия“

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА18-ПП04-4/103/06.01.23 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-1.002-0005-С01, по проект „Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район „Кремиковци”, Столична община“ с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

Доп. т. 3 Доклад вх. № СОА23-ВК66-120/05.01.23 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 

     Видеозапис на заседание № 113 от 10.01.2023 г.

    Протокол № 113 на ПК по финанси и бюджет, проведено на 10.01.2023 г.